Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

На основание Решение №19 от протокол №1 от 29.01.2016 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година, Заповеди №РД-19- 97, 98, 99 и 100 от 02.02.2016 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, както следва:

1. Самостоятелно обособено търговско помещение-магазин, находящ се на партерния етаж на двуетажна сграда в гр. Момчилград, ул. »Гюмюрджинска» №48 с площ 65 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №22), актуван с АЧОС №729 от 30.11.2007 година с начална тръжна наемна цена 190 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

2. Едноетажна пристройка към двуетажна масивна сграда находяща се в гр. Момчилград, ул.»26 декември» №6 с площ 20 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №21), актуван с АПОС №40 от 23.06.1997 година с начална тръжна наемна цена 60 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

3. Търговски обект-купол №12 от обект «Кооперативен пазар»-Момчилград с площ 23 кв.м (включен в програмата за 2016 г. под №1) актуван с АЧОС №801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 45 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

4. Търговски обект-купол №1 от обект «Кооперативен пазар»-Момчилград с площ 13 кв.м + 13 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №15) актуван с АЧОС №801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 45 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

ІІ. Търговете ще се проведат в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.02.2016 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търговете следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 11.02.2016 г. до 18.02.2016 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.02.2016 г.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград (инж. Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос