Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот в с. Багрянка

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г. и №62 от  протокол №5 от 23.04.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-211  от 18.05.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ (втори) , пл.сн. №10,82,  кв.8 (осми)по действащия ПУП на с.Багрянка, община Момчилград,  одобрен със заповед №1701  от 04.08.1972 година,   целият с площ 615 (шестстотин и петнадесет ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3223 от 10.03.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№474 от 11.03.2021 година  ( включен в Програмата под № 40) с начална тръжна цена 4100 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 08.06.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 25.05.2021 г. до 07.06.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 07.06.2021 г.

 

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

 

 

 

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос