Публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на общински терени за срок от пет години

На основание Решения №8 от протокол №1 от 26.01.2018 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г., №125 от протокол №9 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Момчилград и заповед №РД-19-426 от 18.10.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.12 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община и   чл.90,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград 

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на общински терени за срок от пет години, както следва:

1.  Общински терен №1 с площ 15 кв.м. за поставяне на търговски обект по смисъла на чл.56, ал.1,т.2 от ЗУТ (преместваемо съоръжение) в УПИ І, кв.1 по частичния ПУП на с.Татул, мах.Вежница, община Момчилград, съгласно одобрена схема от гл.архитект  със скица №137 от 06.08.2021 г. с начална месечна наемна цена 7.50 лв.

2. Общински терен №2 с площ 15 кв.м. за поставяне на търговски обект по смисъла на чл.56, ал.1,т.2 от ЗУТ (преместваемо съоръжение) в УПИ І, кв.1 по частичния ПУП на с.Татул, мах.Вежница, община Момчилград, съгласно одобрена схема от гл.архитект  със скица №137 от 06.08.2021 г. с начална месечна наемна цена 7.50 лв.

3. Общински терен №3 с площ 15 кв.м. за поставяне на търговски обект по смисъла на чл.56, ал.1,т.2 от ЗУТ (преместваемо съоръжение) в УПИ І, кв.1 по частичния ПУП на с.Татул, мах.Вежница, община Момчилград, съгласно одобрена схема от гл.архитект  със скица №137 от 06.08.2021г.  с начална месечна наемна цена 7.50 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  09.11.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.10.2021 г. до 08.11.2021 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

         ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 08.11.2021 г.

         V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването на  имотите при същите  условия.

Кмет на община Момчилград:  (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос