Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в местността "Бюкър" в гр. Момчилград

На основание Решения №13/28.01.2021 г., №44/23.03.2020 г. на  ОбС-гр.Момчилград, заповед №РД-19- 192/30.04.2020 г. на кмета на общината за откриване на процедура за продажба, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград,  чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград и заповед № РД-19-474/19.11.2021г. за провеждане на поторен търг

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи-частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 48996.76.13 (номер по предходен план 076013), местност «Бюкър» по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, одобрени със заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 година на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 3004 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска, НТП-нива, категория на земята: 9 девета, актуван с АЧОС № 2466/10.07.2017г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.Рег.№ 1054,1055 от 11.07.2017г. (включен в програмата под № 1) с начална тръжна цена 12 476 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 48996.76.54 (номер по предходен план 076054), местност «Бюкър» по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, одобрени със заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 година на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 8235 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска, НТП-нива, категория на земята: 9 девета, актуван с АЧОС № 2467/10.07.2017г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.Рег.№ 1055,1056 от 11.07.2017г. (включен в програмата под № 2) с начална тръжна цена 34 200 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.12.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 30.11.2021 г. до 13.12.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.12.2021г.

 V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на общината: ( Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос