Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Триетажна масивна сграда-бивше кметство по действащия ПУП на с.Звездел

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №163 от  протокол №13 от 17.12.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-11 от 13.01.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Триетажна масивна сграда-бивше кметство с пл.сн.№224 със застроена площ 240(двеста и четиридесет)  кв.м. и разгъната застроена площ 753(седемстотин петдесет и три)  кв.м., построена в УПИ І, кв.32 по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, одобрен със заповед № 8/18.01.1988г., актувана с АЧОС № 3539 от 18.10.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№2153 от 21.10.2021 година ( включен в Програмата под № 60) с начална тръжна цена 80 400 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 02.02.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 19.01.2022г. до 01.02.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 01.02.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос