Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажен търговски обект с обслужващо предназначение

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №121 от  протокол №7 от 28.07.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-304 от 23.08.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1 от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж върху Терен №1 за изграждане на едноетажен търговски обект с обслужващо предназначение със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м. в УПИ І, кв.32 по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, одобрен със заповед № 8/18.01.1988г., изм. на ПУП-ПЗ със заповед № 338/17.10.2002г.,  актуван с АЧОС № 277/27.12.2002г., вписан в Службата по вписвания  дв.вх.рег.№397 от 22.05.2003г.  (включен в Програмата под №4) с начална тръжна цена 2800 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.09.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 31.08.2022г. до 13.09.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.09.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос