Публични търгове за продажба на урегулирани поземлени имоти в село Соколино

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г., № 137 от протокол №8 от 29.09.2022г. на Общински съвет-Момчилград, както и  заповед № РД-19-409    от 10.11.2022 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.5 (пети) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 600 (шестстотин ) кв.м., актуван с АЧОС № 4154 от 24.08.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№2046 от 24.08.2022 година(включен в Програмата под №58 ) с начална тръжна цена 9300 лева, без начислен ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот V (пети), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.5 (пети) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 670 (шестстотин и седемдесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4107 от 15.08.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1918 от 16.08.2022 година(включен в Програмата под №59 ) с начална тръжна цена 10 500 лева, без начислен ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот VІ (шести), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.5 (пети) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 638 (шестстотин тридесет и осем ) кв.м., актуван с АЧОС № 4108 от 15.08.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1919 от 16.08.2022 година(включен в Програмата под №60 ) с начална тръжна цена 10 050 лева, без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 07.12.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 21.11.2022г. до 06.12.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 06.12.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

           

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос