Публичен търг за продажба на поземлен имот ІІ по ПУП на Седлари

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №150 от  протокол №10 от 27.10.2022 г. на Общински съвет-Момчилград и заповед №РД-19-422  от 21.11.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл.сн.ткзс, кв.3 (трети) по действащия ПУП на с.Седлари,мах.Градинка одобрен със заповед № 1389/23.09.1976г., целият с площ 590 (петстотин и деветдесет) кв.м., актуван с АЧОС № 4197 от 20.09.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№2333 от 28.09.2022 година (включен в Програмата под №73 ) с начална тръжна цена 9300 лева, без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Момчилград на 13.12.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.11.2022г. до 12.12.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.12.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос