Процедура по отчуждаване на имоти в с.Прогрес във връзка с реализацията на улица

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, Кметът на община Момчилград съобщава на заинтересованите лица, че открива процедура по отчуждаване на имоти, намиращи се в с.Прогрес, община Момчилград  във връзка с реализацията на улица  от о.т.  4  до о.т. 23. Основанието за отчуждаване  е чл.21,ал.1 от Закона за общинската собственост  и влязъл в сила ПУП на с.Прогрес, община Момчилград , одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 г., както следва:

          

№ по ред

местонахождение

Имот №

Площ

 кв.м.

Собственик

Дължимо обезщетение в лв.

1.

С.Прогрес

пл.сн.№69, попадащ в кв.5 и кв.6

500

Невим Махмуд Емин и Невсе Хамид Исмаил

5900

2.

С.Прогрес

пл.сн.№374,кв.5

300

Селим Ахмед Халил

3600

3

С.Прогрес

пл.сн.№62,кв.5

80

Н-ци Бекир Халибрям Юсеин

1000

4

С.Прогрес

пл.сн.№66,кв.5

124

Мехмед Бекир Хюсеин

1500

        

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос