Публичен търг за продажба на автомобил УАЗ, собственост на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД

На основание Заповед № 5 от 01.02.2023 година на управителя на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград във връзка с чл.46, ал.1, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград
 

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І. Публичен търг за продажба на автомобил, собственост на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград,, ул. „Стефан Караджа„ № 1:

  • УАЗ 3962-06 с регистрационен номер К7146АН, година на регистрация 1994 г. с начална цена 2000,00 лв.,

ІІ. Търгът ще се проведе в залата на лечебното заведение на 27.02.2023 година от 12:00 часа

ІІІ. Тръжна документация се закупува от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч. от регистратурата на болницата срещу такса от 30,00 лв., платима в регистратурата на болницата.

ІV. Депозит в размер на 100 /сто/ лв. следва да се внесе по IBAN:BG88DEMI92401000109132 BIC код: DEMIBGSF в „Търговска банка Д“ АД гр. Момчилград до 24.02.2023 година.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на вещите при същите условия.

Д-р Младен Къров

Управител на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос