Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от 10 години

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. с чл. 86, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград и заповед № РД-19-57/ 23.02.2023 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

Кадастрален      № на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.          наемна цена

1.

Садовица

65098.17.18

1,000

Нива

IX

  14.00 лв.

2.

Садовица

65098.17.20

1,989

Нива

IX

28.00 лв.

3.

Садовица

65098.17.27

7,410

Нива

IX

104.00 лв.

4.

Садовица

65098.10.40

4,547

Нива

IX

64.00лв

II. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на  10.03.2023 г. от 12:00 часа.

Срок за отдаване - 10 / десет / години.

III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от  02.03.2023 г. до 09.03.2023 г. срещу такса от 10.00 лв., платима в касата на общината.

IV. Депозит в размер на 10 % от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 16:00 часа на 09.03.2023 г.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

За допълнителна информация можете да се обадите на телефон: 03631/78-64;

 

Кмет на община Момчилград:

                                                       /ИЛКНУР КЯЗИМ/

 

                     

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос