Публичен търг за продажба на автомобили собственост на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД

На основание  Заповед № 7 от 28.02.2023 година на управителя МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград на болницата и във връзка с  чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І. Публичен търг за продажба на автомобили собственост на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград,, ул. „Стефан Караджа„ № 1, състоящо се от:

  • УАЗ 3962-06 с регистрационен номер К7146АН, година на регистрация 1994 г. с начална цена 1500,00 лв.,

ІІ. Търгът ще се проведе в залата на лечебното заведение на 07.03.2023 година от 12:00 часа

ІІІ. Тръжна документация се закупува от 28.02.2023 г. до 06.03.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч. от регистратурата на болницата срещу такса от 30,00 лв., платима в регистратурата на болницата.

ІV. Депозит в размер на 100,00 /сто/ лв. следва да се внесе по IBAN: BG88DEMI92401000109132 BIC код: DEMIBGSF в „Търговска банка Д“ АД гр. Момчилград до 06.03.2023 година.

За справки : тел.0889525415

 

Управител на МБАЛ”Д-р Сергей Ростовцев”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос