Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОбПФ за срок от десет години

О  Б  Я  В  А

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд  на община Момчилград, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД-19-156 от 16.03.2016г. на кмета на общината.

О  Б   Я   В   Я   В   А

І. Публичен търг с явно  наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОбПФ  за срок от десет години, както следва:

№ по ред Землище/ местност № на на имота Площ/дка НТП Категория НАЧАЛНА ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА
1. Oбичник 000359 13.109 нива   8   197.00
2. Птичар 000608   0.242 нива   4       5.00
3. Соколино 008017   0.897 нива   4     17.00
4. Върхари 012033   3.159 нива 10     44.00
5. Синделци 010127   2.568 нива   8     39.00

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация- Момчилград на  01.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация  всеки работен ден от 21.03.2016 г. до 31.03.2016 г. срещу такса от 10 лв. без ДДС, платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати в касата на общината до 31.03.2016 г.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на обществеността, чрез публикация на обява на  интернет страницата на Община

Момчилград, както и на редакцията на един местен вестник  за публикуване.

Препис от настоящата да се връчи на мл..експрет СГС за изготвяне на тръжна документация за провеждане на търга.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам. кмета на Общината – инж.Мехмед Мехмед.

инж.Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос