Повторен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти

На основание Решения №19 протокол №1 от 29.01.2016 г, №116 от протокол №7 от 28.07.2015 г. на Общински съвет-Момчилград за продажба на имотите, заповеди №РД-19- 455 от 17.08.2015 г. и №РД-19- от 16.03.2016 г.на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А :

І.Повторен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва

1. Урегулиран поземлен имот ІІ(втори), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 419.83 ( четиристотин и деветнадесет цяло осемдесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2135/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 833 от 19.05.2015 година (включен в програмата под №29) с начална тръжна цена 23 510 лв., без начислен ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот ІІІ(три), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 411.33 ( четиристотин и единадесет цяло тридесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2136/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 834 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №30) с начална тръжна цена 23 040 лв., без начислен ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 402.83 ( четиристотин и две цяло осемдесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2137/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 835 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №31) с начална тръжна цена 22 560 лв., без начислен ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 394.33 ( триста деветдесет и четири цяло тридесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2138/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 836 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №32) с начална тръжна цена 22 090 лв., без начислен ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот VІ(шест), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 400.36 ( четиристотин цяло тридесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2139/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 837 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №33) с начална тръжна цена 22 420 лв., без начислен ДДС.

6. Урегулиран поземлен имот VІІ(седем), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 467.37 ( четиристотин шестдесет и седем цяло тридесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2140/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 838 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №34) с начална тръжна цена 26 200 лв., без начислен ДДС.

7. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 561 ( петстотин шестдесет и един) кв.м, актуван с АЧОС №2142/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 840 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №35) с начална тръжна цена 31 400 лв., без начислен ДДС.

8. Урегулиран поземлен имот ІІ(две), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 433.54 ( четиристотин тридесет и три цяло петдесет и четири) кв.м, актуван с АЧОС №2143/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 841 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №36) с начална тръжна цена 24 300 лв., без начислен ДДС.

9. Урегулиран поземлен имот ІІІ(три), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 435.88 ( четиристотин тридесет и пет цяло осемдесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2144/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 842 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №37) с начална тръжна цена 24 410 лв., без начислен ДДС.

10. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 415.25 ( четиристотин и петнадесет цяло двадесет и пет) кв.м, актуван с АЧОС №2145/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 843 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №38) с начална тръжна цена 23 300 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 05.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 23.03.2016 г. до 04.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 04.04.2016 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос