Повторен търг с явно за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти

 

На основание Решения №19 протокол №1 от 29.01.2016 г, №116 от протокол №7 от 28.07.2015 г. на Общински съвет-Момчилград за продажба на имота, заповеди №РД-19- 456 от 17.08.2015 г. и №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А :

І.Повторен търг с явно за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва

1. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 382.21 ( триста осемдесет и две цяло двадесет и един) кв.м, актуван с АЧОС №2146/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 844 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №39) с начална тръжна цена 21 410 лв., без начислен ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот VІ(шест), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 391.78 ( триста деветдесет и едно цяло цяло седемдесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2147/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 845 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №40) с начална тръжна цена 21 940 лв., без начислен ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот VІІ(седем), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 440.09 ( четиристотин и четиридесет цялои девет) кв.м, актуван с АЧОС №2148/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 846 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №41) с начална тръжна цена 24 650 лв., без начислен ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 586.29 ( петстотин осемдесет и шест цяло двадесет и девет) кв.м, актуван с АЧОС №2149/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 847 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №42) с начална тръжна цена 32 840 лв., без начислен ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.119 (сто и деветнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 455.87 ( четиристотин петдесет и пет цяло осемдесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2150/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 848 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №43) с начална тръжна цена 25 530 лв., без начислен ДДС.

6. Урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), кв.119 (сто и деветнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 429.77 ( четиристотин двадесет и девет цяло седемдесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2151/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 849 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №44) с начална тръжна цена 24 100 лв., без начислен ДДС.

7. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 491.28 ( четиристотин деветдесет и едно цяло двадесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2152/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 850 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №45) с начална тръжна цена 27 520 лв., без начислен ДДС.

8. Урегулиран поземлен имот ХІV(четиринадесет), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 390.40 ( триста и деветдесет цяло и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2153/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 851 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №46) с начална тръжна цена 21 870 лв., без начислен ДДС.

9. Урегулиран поземлен имот ХV(петнадесет), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 390.40 ( триста и деветдесет цяло и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2154/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 852 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №47) с начална тръжна цена 21 870 лв., без начислен ДДС.

10. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.122 (сто и двадесет и две) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 486.96 ( четиристотин осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2155/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 853 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №48) с начална тръжна цена 27 300 лв., без начислен ДДС.

11. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.122 (сто и двадесет и две) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 572.72 ( петстотин седемдесет и две цяло седемдесет и две) кв.м, актуван с АЧОС №2156/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 854 т 20.05.2015 година(включен в програмата под №49) с начална тръжна цена 32 100 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 06.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 24.03.2016 г. до 05.04.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 05.04.2016 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос