Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на: Гаражна клетка № 1

На основание Решения №19 протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 29.01.2016 г., №42 от протокол №2 от 26.02.2016 година на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на:

1. Гаражна клетка № 1 с площ на застрояване 20 кв.м. и гаражна клетка №2 с площ на застрояване 20 кв.м. в УПИ ІІ, кв.100 по действащия ПУП на Момчилград , целият с площ 800 кв.м. отреден за гаражи , актуван с АЧОС №2419 от 12.12.2015 година, вписан в Сужбата по вписвания Дв вх.Рег.№2632 от 14.12.2015 г . с начална тръжна цена 400 лв. за всяка клетка.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 28.03.2014 г. до 12.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.04.2016 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос