Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти, общинска собственост в с.Прогрес, с.Врело

На основание Решения №19 протокол №1 от 29.01.2016 г., №41 от протокол №2 от 26.02.2016г на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти, общинска собственост:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІV, пл.сн.№29, кв.9 по действащия ПУП на с.Прогрес, одобрен със заповед №645/16.11.1981., целият с площ 600 кв.м., , актуван с АЧОС №2421/13.01.2016 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 42 от 14.01.2016 година (включен в програмата под №53) с начална тръжна цена 5 400 лв., без начислен ДДС.

2. Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Врело ,община Момчилград, целият с площ 1080.00 (хиляда и осемдесет) кв.м, актуван с АЧОС №2422/18.01.2016 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№59/19.01.2016 год. (включен в програмата под №54) с начална тръжна цена 6 300 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 08.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 25.03.2016 г. до 07.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 07.04.2016 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос