Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти, общинска собственост в с.Груево и с.Седлари

На основание Решения №19 протокол №1 от 29.01.2016 г., №41 от протокол №2 от 26.02.2016г на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А М:

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти, общинска собственост:

1.Урегулиран поземлен имот VІ, пл.сн.№34, кв.17 по действащия ПУП на с.Груево, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 година, целият с площ 540 кв.м., ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 96 кв.м., актувана с АЧОС №2094 от 23.04.2015 година, вписан в службата по вписвания Дв вх.Рег №569 от 24.04..2015 година(включен в програмата под №26) с начална тръжна цена 32 000 лв. в т.ч. земя 6 400 лв., без начислен ДДС.

2..Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Седлари мах.Градинка, община Момчилград, целият с площ 1608.00 (хиляда шестстотгин и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2424/18.02.2016 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№142/01.02.2016 год. (включен в програмата под №55) с начална тръжна цена 10 600 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 07.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 25.03.2016 г. до 06.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 06.04.2016 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос