Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ

 

На основание Решения №20, Протокол № 1/ 20.01.2016 г. и №35 от протокол №2/26.02.2016 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1. Поземлен имот с № 48996.501.32 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 474 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2406 от 26.11.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №2513 от 26.11.2015 година (включен в Програмата под №1) с начална тръжна цена 2376 лева

2. Поземлен имот с № 48996.501.26 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 501 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2354 от 15.09.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1975 от 16.09.2015 година (включен в Програмата под №2) с начална тръжна цена 2512 лева.

3. Поземлен имот с № 48996.501.34 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 714 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2362 от 14.10.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №2168 от 19.10.2015 година (включен в Програмата под №3) с начална тръжна цена 3579 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 30.03.2016 г. до 13.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.04.2016 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

На основание Решения №20, Протокол № 1/ 20.01.2016 г. и №35 от протокол №2/26.02.2016 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1. Поземлен имот с № 49996.501.177 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1784.70 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2425 от 03.02.2016 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №155 от 04.02.2016 година. (включен в Програмата под №8) с начална тръжна цена 8 947 лева.

2. Поземлен имот с № 48996.501.92 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 517 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2396 от 11.11.2015 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №2381 от 13.11.2015 година (включен в Програмата под №4) с начална тръжна цена 2 592 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 15.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 31.03.2016 г. до 14.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 14.04.2016 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

 

На основание Решения №20, Протокол № 1/ 20.01.2016 г, №98/25.06.2015 г , №130/26.09.2014 г., №79/28.05.2014 г. и №31 от протокол №2/26.02.2016 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- от 16.03.2016 г. на кмета на общината за провеждане на повторен търг и във връзка с чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А :

І. Повторен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1. Поземлен имот с № 48996.502.155 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 640 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1926 от 13.10.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1701 от 16.10.2014 г.(Решение №98/25.06.2015 г.) с начална тръжна цена 2893 лв.

2. Поземлен имот с № 48996.501.78 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1084 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1867 от 25.08.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1382 от 28.08.2014 г. (Решение №130/26.09.2014 г.) с начална тръжна цена 4900лв.

3. Поземлен имот с № 48996.501.117 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 114 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1753 от 13.05.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №650 от 16.05.2014 г. (Решение №79/28.05.2014 г.) с начална тръжна цена 572 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 12.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 30.03.2016 г. до 11.04.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 11.04.2016 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос