Повторен публичен търг за продажба на общински жилищен имот - апартамент от етаж на многофамилна жилищна сграда в село Синделци

На основание  Решения №7 от протокол №2 от 31.01.2023 година,  №72 от протокол №4  от 20.04.2022 и №31 от протокол №4 от 28.02.2023г.  на ОбС-Момчилград, както и заповед  №РД-19-368  от 11.09.2023 г.  на кмета на общината за провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински жилищен имот, представляващ Апартамент №1, разположен на втори етаж на Многофамилна жилищна сграда-Родопска къща с.Синделци, община Момчилград със застроена площ 70.04 кв.м., състоящ се от три стаи, офис, баня-тоалетна, антре и два балкона, при граници:горе-ап.№4, долу-самостоятелно помещение №2,3 и4, юг-ап.№2 и стълбище, ведно с принадлежащото му складово помещение №1 със  светла площ 6.19 кв.м. при граници:  горе-покрив, запад-складово помещение №2,  север-свободна дворна площ, както и  с припадащите се 15,940% идеални части от общите части на сградата в размер на 11.02 кв.м. и 15.940% идеални части  от правото на строеж в УПИ ХІІІ, кв.13 по действащия ПУП на с.Синделци, актуван с АЧОС №2120 от 07.05.2015 г., вписан в Службата по вписвания Дв вх.рег.№756 от 14.05.2018 г. с начална тръжна цена   10 800 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.10.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 19.09.2023 г. до 02.10.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.10.2023 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград ( Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос