Публични търгове за продажба на незастроени урегилирани поземлени имоти в село Равен

На основание Решения №8 протокол №2 от 31.01.2023г., №41 от протокол №3 от 21.03.2012г., №42 взето с протокол №3 от 30.03.2017 г.,  решение №124 от протокол №12 от 03.10.2023 г. на Общински съвет-Момчилград, както и заповед № РД-19-440 от 07.11.2023 г. на кмета на общината за провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Повторен публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран  поземлен имот І, кв.14 по действащия ПУП на с.Равен, община Момчилград, целият с площ 490 (четиристотин и деветдесет) кв.м, актуван с АЧОС №2456/06.03.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№403/ 06.03.2017 год., включен в Програмата за 2023 г. под №18  с начална тръжна цена 4700 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.14 по действащия ПУП на с.Равен, община Момчилград, одобрен със заповед № целият с площ 600 (шестстотин) кв.м, актуван с АЧОС №2457/06.03.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№404/06.03.2017 год., включен в Програмата за 2023 г. под №19  с начална тръжна цена   5700 лв., без начислен ДДС

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.11.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.11.2023г. до 27.11.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код: DEMIBGSF в “Търговска банка Д”-Момчилград до 27.11.2023 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос