Публичен търг на 19 април за продажба на поземлени имоти в гр. Момчилград

На основание Решения №15 протокол №2 от 30.01.2024г., №36  от протокол №2 от 19.02.2024г. на ОбС-Момчилград , както и  заповед № РД-19-139   от 25.03.2024 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, като следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 48996.103.250 по КККР на гр.Момчилград, одобрени със заповед № РД-18-275/03.05.2019г. на изпълнителния директор на АГКК (номер по предходен план кв.130, парцел ІІ2) с площ 620 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван с АЧОС №4822 от 23.11.2023г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.№3802,3803 от 27.11.2023 година (включен в Програмата под №40 )  в размер на 46 500  лв., без начислен ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 48996.103.251 по КККР на гр.Момчилград, одобрени със заповед № РД-18-275/03.05.2019г. на изпълнителния директор на АГКК (номер по предходен план кв.130, парцел ІІІ-21) с площ 620 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван с АЧОС №4823 от 23.11.2023г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.№3803,3804 от 27.11.2023 година (включен в Програмата под №41 )  в размер на 46 500  лв., без начислен ДДС.

3.  Незастроен урегулиран поземлен имот ХL, пл.сн.№ общ., кв.56 по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988г., изм.със заповед №РД-19-507/27.10.2014г., целият с площ 1157 кв.м. , актуван с АЧОС № 4744 от 25.09.2023г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.№2930,2931/ 27.09.2023г. (включен в Програмата под №62 )  в размер на 89 000  лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.04.2024 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 02.04.2024г. до 18.04.2024 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.04.2024 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос