Публични търгове за продажба на Незастроени урегулирани поземлени имоти в село Звездел

На основание  Решения  №15  протокол №2 от 30.01.2024г., №65  от протокол №5 от 29.04.2024г. на ОбС-Момчилград , както и  заповед № РД-19-305   от 06.05.2024 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, като следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), пл.сн.№143 (сто четиридесет и трети), кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 778 (седемстотин седемдесет и осем ) кв.м., актуван с АЧОС № 5071/ 08.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№818 от 09.04.2024 година (включен в Програмата под №68 ) с  начална тръжна цена  10 100  лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№193 (сто деветдесет и трети), кв.24 (двадесет и четвърти) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 524 (петстотин двадесет и четири ) кв.м., актуван с АЧОС № 5092 от 11.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№916/15.04.2024 г. (включен в Програмата под №69 )  с  начална тръжна цена  6 800  лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 25.06.2024 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.06.2024г. до 24.06.2024 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 24.06.2024 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на Община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос