Публични търгове за продажба на незастроени поземлени имоти в село Соколино

На основание  Решения №15 от протокол №1 от 30.01.2024г., №52 от протокол №4 от 28.03.2024 г., чл.90, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със  заповед №РД-19-306  от 05.06.2024г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост на:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот I (първи), с пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.1 (първи) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 640 (шестстотин и читиридесет)кв.м., актуван с АЧОС №4936/05.02.2024г., вписан в службата за вписвания  Дв.вх.№301 от 07.02.2024г., (включен в Програмата под №66) в размер на 9 900 лв. без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот II (втори), с пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.1 (първи) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 610 (шестстотин и десет)кв.м., актуван с АЧОС №4937/05.02.2024г., вписан в службата за вписвания  Дв.вх.№302 от 07.02.2024г., (включен в Програмата под №67) в размер на 9 400 лв. без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  26.06.2024 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.06.2024 г. до 25.06.2024 г., срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” - Момчилград до 25.06.2024 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването под наем на  имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград  (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос