Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти от обект «Кооперативен пазар»-Момчилград

На основание Решение №19 от протокол №1 от 29.01.2016 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година, Заповед №РД-19-223 от 13.04.2016 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти от обект «Кооперативен пазар»-Момчилград, както следва:

1. Търговски обект-купол №9 с площ 78 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №16) актуван с АЧОС №801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 154.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

2. Търговски обект-купол №11 с площ 23 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №17) актуван с АЧОС №801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 45.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

3. Търговски обект-купол №10 с площ 40 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №19) актуван с АЧОС №801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 78.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

4. Търговски обект-купол №15 с площ 33 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №20) актуван с АЧОС №801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 65.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.04.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 19.04.2016 г. до 27.04.2016 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.04.2016 г.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос