Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти от обект - Търговска зона с частна автогара

На основание Решение №19 от протокол №1 от 29.01.2016 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година, Заповед №РД-19-273 от 03.05.2016 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти от обект «Търговска зона с частна автогара»-Момчилград за срок от три години, както следва:

1. Самостоятелно обособено помещение - Търговски обект №1 (преместваемо съоръжение) с площ 22 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №6) с начална тръжна наемна цена 33.00 лв., без начислен ДДС.

2. Самостоятелно обособено помещение - Търговски обект №2 (преместваемо съоръжение) с площ 24.40 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №7) с начална тръжна наемна цена 35.00 лв., без начислен ДДС.

3. Самостоятелно обособено помещение - Търговски обект №3 (преместваемо съоръжение) с площ 26.30 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №8) с начална тръжна наемна цена 37.00 лв., без начислен ДДС.

4. Самостоятелно обособено помещение - Търговски обект №4 (преместваемо съоръжение) с площ 57.00 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №9) с начална тръжна наемна цена 80.00 лв., без начислен ДДС.

5. Самостоятелно обособено помещение - Търговски обект №5 (преместваемо съоръжение) с площ 45.00 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №10) с начална тръжна наемна цена 59.00 лв., без начислен ДДС.

6. Самостоятелно обособено помещение - Търговски обект №6 (преместваемо съоръжение) с площ 35.00 кв.м. (включен в програмата за 2016 г. под №11) с начална тръжна наемна цена 50.00 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.05.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 10.05.2016 г. до 18.05.2016 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.05.2016 г.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос