Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ

На основание Решения №20, Протокол № 1/ 20.01.2016 г. и №86 от протокол №5/27.05.2016 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 353 от 07.06.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

      1. Поземлен имот с № 48996.501.14 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 742 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2427 от 06.04.2016 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №531 от 08.04.2016 година с начална тръжна цена 4 324 лв.

      2. Поземлен имот с № 48996.501.12 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 500 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2428 от 06.04.2016 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №532 от 08.04.2016 г. с начална тръжна цена 2 914 лв.

3. Поземлен имот с № 48996.501.13 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 574 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2429 от 06.04.2016 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №533 от 08.04.2016 г. с начална тръжна цена 3 345 лв.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.06.2016 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 13.06.2016 г. до 24.06.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 24.06.2016 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и

така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос