Обява за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД – 19 – 371/ 21.06.2016г. на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи – общинска собственост в зем. с. Конче, зем. с.Равен. съггласно Приложение №1.

Срок за отдаване- 10 /десет/години.

Специфични изисквания - до участие в търга се допускат всички заинтересовани физически и юридически лица.

Търгът ще се проведе на 12.07.2016 г./вторник/ в залата на община Момчилград, етаж ІІ от 12.00 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая № 2, етажІ на общината при цена от 10.00 лева и се подават в деловодството на общинска администрация Момчилград до 16.00 часа на 11.07.2016г.

Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за съответния имот. Депозита се внася до 16.00 часа на 11.07.2016г. в касата на общината-стая №18,ет.ІІІ на общинска администрация Момчилград- гр.Момчилград ул.”26-ти Декември”№12.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

Огледи на имотите ще се извършва след закупуване на тръжната документация всеки ден от 8.00 часа до 17.00 часа до деня, предшествуващ търга.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-55

Кмет на община Момчилград:/инж.Сунай Хасан/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос