Обява

На основание Решения №19 протокол №1 от 29.01.2016 г., №116 от протокол №7 от 30.06.2016г на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-408 от 15.07.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот V, пл.сн.№22, кв.9 по действащия ПУП на с.Чуково, одобрен със заповед №158/17.06.1988 г., целият с площ 640 кв.м., актуван с АЧОС №2430/02.06.2016 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 859 от 03.06.2016 година (включен в програмата под №56) с начална тръжна цена 4 800 лв., без начислен ДДС.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 10.08.2016 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 25.07.2016 г. до 09.08.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 09.08.2016 г.
V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос