Обява

На основание  Решения  №19  протокол №1 от 29.01.2016 г., №46 от   22.03.2011г., №41 от 21.03.2012 г. на Общински съвет-Момчилград, заповеди №РД-19-64 и  № РД-19- 62 от 04.03.2014 г., №РД-19-482 и №РД-19-483 от 14.09.2016 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І.Повторен публичен търг  с явно наддаване за продажба на:

1. Урегулиран поземлен имот  ІІ, кв.22 по действащия ПУП на с.Синделци, община Момчилград с площ 6600 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 220 кв.м. и разгъната застроена площ 440 кв.м., при граници: изток-старото училище, запад-ниви, север  и юг- улица, актуван с АЧОС №793/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№374/20.03.2009 год. с начална тръжна цена 19 200 лв. в т.ч. земя  11 000 лв., без начислен ДДС.

2. Поземлен имот  32, кв.11 по действащия ПУП на с.Пиявец, община Момчилград с площ 1816 кв.м., ведно с изградената в него едноетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 285 кв.м. и разгъната застроена площ 291 кв.м., актуван с АЧОС №861/ 04.11.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1414/05.11.2009 год. с начална тръжна цена 12 100 лв. в т.ч. земя  3100 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 05.10.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 26.09.2016 г. до 04.10.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 04.10.2016 г.

          V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

 

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос