Обява

На основание  Решения  №19  протокол №1 от 29.01.2016 г., 67 от  протокол №4 от 21.04.2016г на Общински съвет-Момчилград, заповед  №РД-19- 512 от 03.10.2016 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Публичен търг  с тайно наддаване за продажба на  общински жилищен имот, представляващ ап.12 разположен на трети  етаж  на  жилищен блок „Чайка”, вх.А, ул.”26 декември” №14, гр.Момчилград със застроена площ 40.79 кв.м., състоящ се от две стаи, кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкон, при граници:горе-покрив, долу ап.№10, запад-ап.№11 и стълбище, ведно с припадащите се 6.942% идеални части от общите части на сградата в размер на 5.60 кв.м. и 6.942% идеални части от общите части от правото на строеж в УПИ І, кв.96, актуван с АЧОС №2361 от 13.10.2015 г., вписан в Службата по вписвания Дв вх.рег.№2167от 19.10.2015 г с начална тръжна цена 21 100 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 25.10.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.10.2016 г. до 24.10.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 24.10.2016 г.

          V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос