Обява

На основание  Решение №8 от протокол №1 от 31.01.2017 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година, Решение № 72 от  от протокол №5 от 31.05.2017 г. на ОбС-Момчилград, заповед №РД-19- 238   от 29.06.2017 г. на кмета на общината и във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал..3 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  общински нежилищен имот, представляващ  Самостоятелно обособена част от обект „Обслужваща сграда” построена в УПИ ІІІ, кв.43 по действащия ПУП на Момчилград, предствляваща  Обществена тоалетна застроена площ 54 кв.м., състояща се от два отделни санитарни възли с по три клетки съответно за мъже и жени с умивалня и предверие, както и самостоятелно обособен склад за чистачни средства с начална тръжна наемна цена 149.00 лв., без начислен ДДС за срок от две години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  20.07.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 06.07.2017 г. до19.07.2017 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 19.07.2017 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат на 27.07 и 03.08.2017 г. при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград  (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос