Доклад за Екологична оценка и Общ устройствен план - предварителен проект

pdfДоклад по наблюдението и контролра при прилагането на ОУП на Община Момчилград за 2020 г.

pdfОбобщена справка по чл. 29, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за окончателния проект на ОУП

docОбщ утройствен план на Община Момчилград - окончателен проект

docxЗаданиена обхвата и съдържанието на Екологична Оценка на ОУП на Община Момчилград

docНетехническо резюме - доклад на Екологична оценка на ОУП - фаза Предварителен проект

docУведомление чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

pdfДоклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Момчилград, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагамите неблагоприятни подследствия

pdf Решение на ОбС - Момчилград по Доклада по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Момчилград

 

docxСправка за проведени консултации по доклад за Екологична оценка на ОУП - Момчилград

docxСправка за проведени консултации по задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП - Момчилград

docxОбява за Обществено обсъждане на Доклада за Екологичната оценка на ОУП

Обява за Обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Yazdır e-Posta

Kardeş belediyeler

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Bize ulaşın

Momçilgrad Belediyesi,

26 dekemvri sok. No 12 

Kırcali İli p.k. 6800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başkanlık

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Yardım Hattı

(00359) 3631/6527; 7019; 7865

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.