Решение № ХА - ЕО - 39/2023 г. на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02155.10.23 по КККР на с. Багрянка, общ.

pdfScan_20230308_0002.pdf10.03.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос