Становище на "ВИА  2000" ООД  по предложениеята, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на ДОВОС на инвестиционно предложение:„Добив на подземни богатства – строителни материали (андезитобазалти) от находище „Чешлия“, ра

pdfстановище.pdf12.02.2024 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос