Обединен детски комплекс – гр.Момчилград

DSC00297Обединен детски комплекс – гр.Момчилград е извънучилищно педагогическо звено към Министерство на образованието и науката, осъществяващо дейности чрез специфично неформално образование и възпитание, свързани с осмисляне на свободното време и личностна изява на децата, за развитие на интересите и способностите им в областта на изкуствата, науката, техниката, спорта и туризма.

Правоприемник на Пионерския дом /създаден през 1968 година/, след разформироването на пионерската организация, през 1989 година преименуван в Център за работа с децата, а през 1993 година с Решение №76 от 22.11.1993 г. на Общински съвет е преобразуван в Обединен детски комплекс, като обслужващо звено-юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище Момчилград, ул. „Гюмюрджинска”-21.

Picture 018 Picture 020 Picture 025

 Picture 039 Picture 049 Picture 066

 Picture 070 Picture 074 

Методиката на обучение е свързана с достойнството на детето и възпитанието му в дух на разбирателство, мир и толерантност. Цялостната дейност на институцията е ориентирана към децата и тяхното благополучие.

До ОДК имат достъп всички деца от 5 до 18 години, желаещи да творят и се изявяват в отделни области, да участват в концерти, състезания и конкурси.

Формите са безплатни, което ги прави достъпни за всички деца. Учителите сами изготвят програмите си съобразно специалността си и интересите на децата, като по този начин допълват и обогатяват знанията им в различни области. Те се опират на инициативата, творчеството, самостоятелността на решенията на учениците и изграждат отношенията си на основата на равноправието и сътрудничеството.

Проведените през изминалите години концерти, театрални спектакли, научно-познавателни и спортни състезания,изложби,конкурси и тематични вечери пред учители, родители и деца, показаха широк спектър на знания.

Участието на наши деца в национални състезания и конкурси през последните години и завоюването на най-високите отличия, доказа правилната насока на нашата дейност.

Много важни в това отношение са партньорството ни с община Момчилград, РИО-гр.Кърджали,общинските училища, неправителствените организации като,Читалище „Нов живот”,БДЗП, БЧК, а така също връзките и съвместната дейност между нас и НДД - София, ОДК – Кърджали, ОДК – Джебел, ОДК-Крумовград и ОДК-Ардино.

Мисия на извънучилищното звено - чрез извънучилищните форми и методи на работа да се осмисля свободното време, стимулират и развиват познавателните интереси, творческите способности на децата, да се разширят и обогатят знанията за заобикалящия ги свят и формират у тях нравствени добродетели.

Визия на извънучилищното звено – утвърждаване на ОДК като конкурентноспособно учреждение, способно да формира у децата общочовешки добродетели при подготовката им за реализация в обществото.

- създаване на условия за подготовка и изява на талантливите и даровити деца и ученици в областта на науката, изкуството, техниката и спорта;

Приоритети в дейността:

- издигане на равнището на владеене на българския език и култура.

- развиване на положителните качества на учениците: доброта,толерантност, работа в екип,целенасоченост, постоянство и взаимопомощ

Към ОДК са изградени 10 кръжочни групи, в които са обхванати 130 деца в две направления:

I. Научно-познавателно и приложно-техническо направление:

1. „Човек и природа”

II. Художествено-творческо направление:

2. Изобразително изкуство – 2 групи

3. Изобразително изкуство и приложни умения

4. ДВГ „ Златна ябълка”

5. Детска вокална група

6. Школа за народно пеене

7. Народни танци- 2 групи

8. Мажоретна група

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос