ДГ "Пролет" - с. Нановица

ДЕТСКА ГРАДИНА ,, ПРОЛЕТ” – С. НАНОВИЦА

ул.:,,Първа” , общ. Момчилград, област Кърджали

Тел.: 0885025226 , email: cТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

clip_image002

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрена от МОН програмна система .

            Акцентите в работата са:

  • Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
  • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
  • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.
  • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитаване на уважение и толерантност между децата.    

  Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и се гарантират благоприятни условия за щастливо детство.

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина „Пролет” в желана територия за деца, родители и учители!

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

Мисия и визия

  МИСИЯ НА ДГ”ПРОЛЕТ”:

- утвърждаване на физическа и емоционална, възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себе изява, чрез партньорство между педагозите, децата и родителите.

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;

- да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;

- да положи основите  за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

- да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите, като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

- да осигурява качествено образование което дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото.

НАШАТА ВИЗИЯ:

- място, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян;

- интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено средище за подкрепа и физическо развитие на децата;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;

- средище на хора, които обичат професията  си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

Важното за нас в ДГ „Пролет” е, когато децата напуснат детското заведение и започнат училище, да са щастливи и уверени в себе си, независими и горди, добре усвоили необходимите социални умения за следващата голяма стъпка в живота!

clip_image016

clip_image018

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

       ДГ "Пролет" предлага нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е обзаведена с удобни естетизирани  мебели, които провокират творческо въображение и креативност на учители и деца.

Базата разполага с:

- модерно обзаведени занимални с  кътове за игра  и   учебна дейност, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, ,бяла магнитни дъска, интерактивна дъска.

- открити игрови площадки с пясъчници, пързалки и катерушки;

С богата си и уютна материална база, с професионалната работа на работещите, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себе изява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

СЪЩНОСТ

Детска градина „Пролет“ е образователен център, в който основна ценност е високото качество на възпитание, обучение и социализация.

В детска градина се обучават деца от 3 до 7 години, разпределени в 2 възрастови групи.

Осъществява се задължителна подготовка на децата две години преди постъпване в първи клас.

clip_image020

clip_image022

ЕКИП:За децата се грижат висококвалифицирани учители, медицински специалист, помощен персонал, които полагат усилия за създаване на уютна и топла атмосфера, в която малките палавници да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.

Екипът в детската градина се състои от:

Небахат Мехмедали-Директор

Образование:Висше

Специалност: Предучилищна педагогика /ПУП/

в ПУ „Паисий Хилендарски“-филиал „Любен Каравелов“ гр.Кърджали

Незиха Мустафа - ст.учител

Образование: полувисше-проф.бакалавър

Специалност: Детски учител

в Ст.Загора –Анастасия Тошева

Къймет Осман - учител

Образование : висше

Специалност: Предучилищна и начална педагогика /ПНУП/

в Ст.Загора

Райме Кадир - учител

Образование:Висше

Специалност: Предучилищна педагогика /ПУП /

в ПУ „Паисий Хилендарски“-филиал „Любен Каравелов“ гр.Кърджали

Айнур Адем -пом.възпитател Садет Дурхан – готвач Шевки Али - домакин

ДЕЙНОСТИ

Предучилищно образование

Предучилищното образование в ДГ „Пролет“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето.

За цялостното развитие на децата учителите използват различни подходи, методи и форми на педагогическо взаимодействие.

Децата придобиват съвкупност от компетентности – знания, умения, отношения,необходими за успешното им преминаване към училищното образование по образователни направления: Български език и литература Околен свят Математика Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Дейностите, провеждани с децата в детската градина, гарантират:

Физическо, духовно и социално развитие

Приобщаване към националните традиции и културни ценности

Индивидуална помощ, съобразно специфичните детски потребности

Развитие на дарбите, умствените и физически способности

Пълноценна подготовка на децата за училище

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

Проект „Толерантност в името на децата“-2010/2011 учебна година

Проектът е реализиран с Финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Проект „Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград“ – 2011/2012учебна година.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

Проект „Равен старт на децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст“ -2016-2018г.уч.години

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

Проект „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“-2019/2020 учебна година.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Схема „Училищен плод и училищно мляко“ – Фонд Земеделие

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос