Програма за развитие на Туризма 2015-2016г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Програмата за развитие на туризма на територията на община Момчилград е разработена в изпълнение на чл. 11 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности. За някои от насоките и конкретните мерки са посочени общи срокове, които до голяма степен са свързани с финансови възможности, проектна готовност, донорски програми и др., като за някои от дейностите е предвидена и актуализация. Програмата следва да бъде изпълнявана с активното участие на водещи организации в сферата на туризма, бизнеса и НПО. Основна роля при изпълнението на програмата ще играе Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Момчилград и евентуално създадените към него работни групи, с участието и на заинтересовани страни  и доброволци. Изпълнението и реализацията на програмата е за периода 2015 – 2016 г.

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основните цели на програмата за развитие на туризма в Община Момчилград са:

  • Развитие на интегриран туристически продукт на база културно – историческо наследство и природни дадености на общината;
  • Създаване на предпоставки за утвърждаване на Община Момчилград като притегателен туристически център;
  • Използване на  природните и културно - историческите забележителности на територията на общината за развитие на туризма;

Подцели:

1. Да идентифицира, анализира и предложи конкретни мерки и решения за проблемите в
сферата на туризма в пределите на общината;

2. Да открои приоритетите в разглежданата област;

3. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, частния бизнес,
населението, НПО и предприятията на територията на общината за създаване на
условия за развитието на туризма;

4. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги
съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

    Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана и актуализирана, съобразно и вследствие от настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори с местно стратегическо значение.

III. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Община Момчилград притежава висок природен потенциал и богата културна история, които са предпоставка за развитие на туризма, както и свързаните с него икономически дейности. Наличието на природни феномени и забележителности, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни климатични условия, разнообразна горска растителност и срещани животни, са отлични условия за развитието на отдиха и туризма. Районът е достъпен и е с добри условия за почти всички видове и форми на алтернативен туризъм. Неоценено богатство са многобройните видове билки и редки защитени растителни видове. Умереният климат, чистият въздух, слънчевите дни, малките денонощни и годишни температурни амплитуди,  тепърва ще бъдат оценявани от български и чуждестранни туристи. Градът вече създава предпоставки, а към тях в последно време се прибавят с особен тласък и частните инициативи, насочени пряко към тази сфера.

Момчилград е разположен на стратегическо място и е естествен кръстопът, приемащ и насочващ пътнико-потока към Кърджали (14 км), Кирково (36 км), Крумовград (30 км) и Джебел (17 км). В същото време още от 1932 г. старият Мастанли е важна ж.п гара по линията, разделяща страната на две и обединяваща Северна с Южна България – ж.п. линията Русе – Момчилград - Подкова. Автобусният и автомобилен транспорт са силно развити, с преки линии както до големите градове в страната, така и до страни като Турция, Холандия и Германия. Прохода Маказа допринася за увеличаване броя, както на гръцките туристи, така и на туристи от останалите държави в източна Европа. Момчилград се оказва все по-удобен изходен пункт за организирани туристически посещения до културно-историческите паметници, до природните забележителности в региона и не на последно място - приятно място за спокоен отдих и почивка в гостоприемните и изискани ресторанти и хотели.

Ø Географско положение

Община Момчилград е разположена в Южен-Централен район на България в област Кърджали. Площта й е 360 км.2, разположени в централната част на източните Родопи. Намира в центъра на област Кърджали и граничи във всички посоки с общини от тази област. На север граничи с община Кърджали, на изток и югоизток с община Крумовград, на юг с община Кирково и на запад с община Джебел.

Общината се състои от 49 населени места с административен център Момчилград.

Ø Релеф

 

Релефът в община Момчилград е предимно нископланински и хълмист. Характерно за региона е голямото разнообразие от редуващи се красиви котловини и равнини, пасища и широколистни гори, високи възвишения и стръмно изсечени речни долини. Територията на общината попада в един от дяловете на източно родопския масив – Стръмен рид.

 

Ø Климат и води

 

Климатът е умерено-континентален до средиземноморски. Зимата е мека, а лятото – топло и сухо.

На територията на общината се намира и част от красивия яз. „Студен кладенец”. Регионът е богат на реки, като най–дългата в община Момчилград е река Върбица.

 

Ø Защитени природни обекти

В южната част на Източните Родопи, разнообразният релеф и климатични условия са само част от природните предпоставки за разнообразието на видове, местообитания и ландшафти на територията на Община Момчилград. В ландшафта на община Момчилград се намират някои от най-ценните дървесни и растителни видове, вписани в Червената книга на България – румелийско подрумиче, родопски силивряк, азиатска каменоломка, сбита поветица, френска жълтица, южно подрумче и др.

Фауната се характеризира с богато разнообразие на птици, бозайници и влечуги. Тук се намира едно от двете естествени убежища на грабливи птици в Европа, с представители на видовете – белоглав лешояд, египетски лешояд и сокол скитник, със статут на застрашени или редки. Те са включени в 2 зони по Европейската мрежа Натура 2000, като една е обявена по Директивата за птиците и една е по Директивата за местообитанията.

В района на община Момчилград се намират два защитени обекта: единият е със статут на поддържан резерват – „Боровец”, а другият е природна забележителност – „Вкаменената гора”.

Ø Лечебни билки
Ветрогон
- разпространен е около с. Думче, необработените места около селата Обичник, Кременец, Пиявец, Ауста, Карамфил, Соколино, Чуково, Багрянка, Балабаново и други.
Водна детелина и полски хвощ - масово са разпространени в заблатените места, около реките, срещат се във всички села на територията но общината.
Вратига - най-често срещана е в селата Друмче, Сенце и в гористи райони около селата Звездел, Нановица, Биволяне и други.
Вълнест напръстник, овчарска торбичка и бял равнец - разпространени са в необработени земи и пасища в цялата община.
Иглика - широко разпространена в горските райони предимно в Лесопарк "Момчил Юнак" гр. Момчилград, Телевизьоната кула с. Звездел, с. Балабаново, с. Садовица и други.
Жълт кантарион - разпространен е по сухи и светли, тревисти места, сред храсти и редки гори при селата Карамфил, Синделци, Обичник, Друмче и други.
Коприва - разпространена е във влажни и богати на органични вещества почви, предимно около реките на територията на цялата община.
Здравец - среща се във влажните и сенчести места на общината, предимно в местността "Дамбалъ", махала Горна Чобанка, село Седефче и други.
Лечебна лайка - широко разпространена край пътищата, ливадите и пасищата на селата Соколино, Друмче, Вряло, Прогрес и други.
Магарешки бодил - повсеместно разпространен сред не обработваемите земи на територията на община Момчилград.
Маточина - широко разпространена около селата Биволяне, Балабаново, Върхари, Горско Дюлево и други села.
Мащерка - вирее в тревисти, каменисти и скалисти места, край пътища и ливади, гори и горски поляни , около селата Вряло, Обичник, Биволяне, Местността "Дамбалъ" и други.
Синя жлъчка - може да се набере в района на селата Кременец, Ралица, Конче, Кос, Карамфил, Пиявец, Плешинци, Гургулица и други.
Сладка папрат - вирее във влажните и сенчести места на селата Нановица, Кос, Друмче, Конче и други.
Горски слез, синя метличина, киселец и живовляк - повсеместно разпространени ливадни растения на територията на община Момчилград.
Поветица - често срещана в района на селата Друмче, Обичник, Ралица, Конче, Синделци и други.
Побел - най-често срещан е в местността "Дамбалъ".
Глухарче - широко разпространено е в необработваемите земи около селата Прогрес, Соколино, Вряло, Карамфил, Синделци, Кременец, Ауста и други.

Ø Културно-исторически обекти

 

o “Светилището на Орфей” при с. Татул

Мегалитен паметник от преди 6000 години със световно научно значение. Единствен надземен тракийски храм, който е бил и мавзолей. Освен светилище за пренасяне на жертви на древните тракийски божества, съвсем сигурно е бил и средище за наблюдение на изгрева и залеза на Слънцето в определени дни от годината. Това е уникален културно-исторически паметник, който не прилича на никоя друга, открита по нашите земи. Наричан е още “Българският Стоунхендж”. Неразривно е свързан с комплекс “Перперикон”. Съществуват хипотези, че това е гробът на прочутия митологичен герой Орфей. През Татул преминават хиляди туристи годишно, което налага реставрация и социализация на паметника, с цел запазването му за следващи поколения през вековете и превръщането му в световна туристическа дестинация.

“Светилището на Орфей” е може би ключ към едно ново разбиране на живота през античността, докосване до религията и осмисляне на творенията на древните цивилизации по нашите земи.

 

o Харман кая

Може би най-импозантното (по мнение на водещи траколози) скално-изсечено светилище в Родопите, а все още е непознато за широката общественост. Разположен е в едноименната местност, отстояща на 2 км североизточно от махала Гъсак на с. Биволяне. До този момент паметникът не е проучван с помощта на системни археологически и геофизически методи. От връхните части на скалния масив се открива отличен изглед към линията на далечния източен и западен хоризонт. В подножието на Харман кая личат останките на може би един от най-големите тракийски градове, по-голям и по-мащабен от Перперикон! Откритата керамика се датира от учените между VІ и І в. пр. Хр. В близост до култовото място, в скалния склон над реката, е издълбана гробница. Археоастрономическите проучвания на двете изсечени в скалите площадки, едната от които кръгла, сочат, че те най-вероятно са служели за измерване на годишния цикъл и за установяване на лятното и зимно слънцестоене. Изследванията показват, че скалният мегакомплекс, предназначен за такива наблюдения на слънцето, е бил създаден около 2000 г. пр. Хр.

          Харман кая има всички шансове да се превърне в невероятна научна и туристическа атракция, след провеждане на археологически разкопки и утвърждаване на туристически маршрут.

o Скални ниши

 

В района на община Момчилград се наблюдава най–голяма концентрация на праисторически каменни светилища. Датирани към новокаменната епоха, те са свидетелство за съществуването по тези земи на непроучена древна цивилизация. Първоначално хората издълбавали или допълнително обработвали нишите в есетесвеностърчащите скали, а по-късно обособявали цели свещени комплекси около тези места, където извършвали различни ритуали.

Такива скални ниши, днес могат да се видят в селата Татул, Равен, Биволяне, Неофит Бозвелиево, Чайка, Друмче, Обичник, Чуково, Кос, Лале и Чомаково. Част от тях са в съседство със скални гробници и светилища.

 

Ø Природни забележителности

o Дивечовъден участък “Студен кладенец” – (Еленовото стопанство)

Създаден е през 1957 г. заедно с изграждането на язовира. Обхваща площ от 7000 ха, от които 5200 ловна. През 1962 г. в стопанството са вкарани първите елени-лопатари, а към днешна дата те са над 1000, съжителстващи с диви свине, сърни, зайци, кеклик и др. ДДС “Студен кладенец” основно се занимава с развъждане и разселване на елени. Ловуването се извършва по линията на организиран ловен туризъм.  В рамките на стопанството се намира скалния масив “Юмрук кая”, където гнездят белоглав, черен и египетски лешояд и скални орли, които са  защитени в цяла Европа. В района убежище намират 219 вида птици, от които 59 са в Червената книга на България и 69 са включени като защитени по “Натура 2000”.

Стопанството разполага и с две ловни хижи на брега на язовира, които са предпочитано място за отдих, лов и риболов.

o Лесопарк “Момчил юнак”

Обявен е с решение № 7, протокол № 3 от 10.02.1976 г. на ЕТИС на МГГП. Отнесен е към курортните гори, съгласно Окръжно № 1103/20.02.1969 на МГГП. Лесопаркът е обичана и масово посещавана местност от момчилградчани и гости на града. Самият връх се намира над града и открива един прекрасен пейзаж към цялата околност. Има изградена инфраструктура, туристическо име и прекрасни условия за отдих, спорт и почивка. Наблизо е построен и параклис “Св. Дух”, около който ежегодно се провежда общоградски събор с курбан за здраве на едноименния празник.

o Резерват “Боровец”

Резерват “Боровец” е един от четирите в Източните Родопи и е с национално значение. Обявен е за защитен обект със заповед № 2245 от 30.12.1956 г. на тогавашното УГ към МС, с цел опазване на най-източното естествено находище на черен бор. Намира се в землището на с. Равен и заема площ от 35,90 ха. Флората е доста добре проучена – срещат се черен бор, вергилиев дъб, космат дъб, дива круша, дива ябълка, червена хвойна и др., както и представители на фауната, някои от които са в Червената книга на България и защитени в европейски и световен мащаб.

o Природен феномен “Вкаменената гора”

Обявена е за защитен обект със заповед № 707 на МГГП от 09.03.1970г. в категория “природна забележителност”  и заема площ от 7,5 ха. Намира се в землището на кметство Равен. Представлява вкаменили се дървета, а в напречното сечение на дънерите ясно се отличават годишни кръгове. Вкамененета гора е на възраст от около 30 милиона години. Вероятно е била разположена на крайбрежието на древно терциерно море или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дейност тази гора е била частично засипана и изгорена от горещия материал. Високата температура е овъглила цели дървета или части от тях, а при някои се е съхранил скелетът на дървото. През по-късните етапи на вулканична дейност през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъчно вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета. В световен мащаб са известни много случаи на повалени и погребани от вулканични материали дървета, но уникалното тук е това, че тези дървета са прави.
       През летните месеци “Вкаменената гора” е често посещавана от биолози, природо любители и екотуристи.

o „Кедикчал”

„Кедикчал” е природен парк, който се намира в с. Равен, на около 7 км. от Момчилград. Представлява комплекс от вековни дъбове, представени от видовете благун и космат дъб, на възраст над 500 години. Там се намират и различни видове защитени птици, а в района на парка могат да се открият различни билки и редки красиви растения.

o “Дамбалъ”

Местността “Дамбалъ” се  намира на около 10 км. североизточно от Момчилград. Мястото е почитано като свещено още от древността. Днес местното население продължава тези традиции свързани с поверието, че извиращата от скалите вода става лековита в навечерието на 5 срещу 6 май (Хъдърлез, Гергьовден). На мястото е изградена красива чешма.

На планинския връх, разположен до извора с „жива вода” има тюрбе на мюсюлмански светец, в чест на когото се провеждат ежегоден традиционен събор. Местността „Дамбалъ” до голяма степен е свързана с древни традиции и вярвания.

o Езеро с водни лилии – с. Летовник
Езерото е единственото в областта, в което се намира естествено находище на водни лилии. Те цъфтят в края на юни – юли и заемат почти цялата водна повърхност на езерото. Гледката е изключително красива и очарова гости и жители на общината. Никой не помни кога за първи път в езерото са се появили лилии.

Ø Религиозни обекти

o Старата градска джамия

Джамията се намира в град Момчилград и е построена преди около 300 години. През тези години винаги е бил действащ религиозен храм. През 2005 г. е извършен цялостен ремонт, който придаде на сградата нов вид и типични за исляма архитектурни черти. Тя е единствената джамия в областта с две минарета и събира за молитва стотици вярващи.

o Църква “Св. Цар Борис І“ и Костница

Сравнително нова църква, намираща се в центъра на Момчилград. Построена е през 1938/39г. Претърпя основен ремонт проз 2006 г. До нея през 1970 г. е изградена Костница, посветена на загиналите през Руско-турската (1877-78 г.) и Балканските войни (1912-13 г.) Комплексът се допълва от паметник на ген. Никола Генев – командир на Кърджалийския отряд по време на Балканските войни. Построена е по инициатива на общината през 1978 г. На национални и официални празници на костницата се полагат венци и цветя в памет на героите, загинали за Родината.

 

o Религиозен комплекс “Елмалъ баба текке” – с. Биволяне

Исторически обособен и действащ религиозен комплекс, състоящ се от тюрбе, джамия, обреден дом и прилежащи сгради. Изграден е през втората половина на XIV век. В местността се намира и многовековно гробище. Там е функционирало и бивше голямо медресе с богата библиотека. Текето е свързано с културата и традициите на алианската общност, която ежегодно организира там най-големия събор в региона, посещаван масово от туристи от страната и чужбина. В периода 2009 -2011 година е извършена реконструкция, реставрация и ремонт на сградите в комплекса.
“Елмалъ баба” се превръща в обект на засилен туристически, но напоследък и научен интерес, предвид историята на турската и мюсюлманска общност на Балканите от заселването им по тези земи до наши дни. Намира се на една прекрасна местност, заобиколена от всички страни с населени места и сам по себе си е център на духовен живот.

Ø Туристически атракции

 

o Махала Батковци

Атракцията се намира в махала Батковци на около 17 км. от Момчилград по пътя за Крумовград. Създадена е от Хасан Садък и реално представлява етнографски музей на открито. На същото място са издигнати знамената на повече от 30 държави, 27 от тях са на държавите – членки на Европейския съюз, а останалите са на съседните на България държави – Турция, Сърбия и Македония.

IV. ТУРИСТИЧЕСКА ИФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ

Ø Места за настаняване

На територията на общината функционират следните хотели и хижи:

o Ваканционно селище “Клуб Маказа”

 

Комплекса е разположен сред красива природа на брега на р. Върбица. Заема кръстопътно географско положение между гр. Кърджали – 5 км., гр. Момчилград – 4 км. и Джебел – 10 км. Комплексът разполага с 15 спални, част от които са с джакузи, тангентор и вани, както и 7 двойни стаи с всички необходими удобства, конферентна зала, СПА център, денонощно охраняем паркинг. Ресторанта на комплекса включва три зали с различен капацитет, барбекю и чеверме, подходящи за фирмени, сватбени и др. тържества по всякакъв повод. През топлите летни дни за релакс и приятната атмосфера допринасят: голям плувен басейн, детски басейн, джакузи, два тенис корта, площадка за плажен волейбол, мини футболно игрище, летен бар с изглед към р. Върбица, изкуствен водопад, фонтан пълен с жива риба. Една прекрасна база с оригинални решения за доставяне на уют, приятна почивка и незабравими преживявания.

o Хотелски комплекс “MG”

Намира се в лесопарк „Момчил юнак”, непосредствено над Момчилград. Комплекса разполага с впечатляващ парк и предлага много добри условия за настаняване, отлична кухня, професионално обслужване и богато разнообразие от услуги, които гарантират пълноценната почивка и приятният престой. Комплекса предлага настаняване в 4 единични, 19 двойни, 1 тройна стая и 4 апартамента, разположени в 2 корпуса на хотела, оборудвани с всички удобства на съвремието и утвърдени в страната и чужбина. Ценителите на добрата кухня могат да опитат майсторски приготвени ориенталски специалитети и класически ястия от българската кухня в ресторанта на комплекса или на лятната тераса с изглед към буйната растителност на парка. За приятния престой комплекса предлага разнообразни удобства: красиво оформен парк с летен бар, открит плувен басейн, детски кът с катерушки за малчуганите, фитнес, сауна и охраняем паркинг.

o Семеен хотел “Конака”

Разположен в лесопарк „Момчил юнак”, потънал в зеленина и романтика, семейният хотел разполага със 7 елегантно обзаведени стаи и 3 луксозни апартамента. Всички помещения са съвременно оборудвани с интериор намекващ за старите конаци от 19 век. Ресторанта предлага вкусна ориенталска кухня по стари рецепти, лоби бар и охраняем паркинг. В това място всички удобства на градската среда се съчетават по един изключителен начин с атмосферата на спокойствие и релакс сред завладяващата панорама към боровата гора.

o Хотел “Берито”

Хотела е разположен в центъра на Момчилград, което е удобство за посетителите. Наблизо са Общинската администрация, поща, полиция, автогара, жп гара и аптеки. Хотелът разполага с 10 двойни стаи, 3 апартамента, 1 студио с джакузи, лоби бар с капацитет 150 места удобен за колективни посещения и лятна градина.

o Почивна база "Нановица"

Намира на 3 км от „Светилището на Орфей” при с. Татул. До нея има два микроязовира и борова гора. Базата разполага с голяма банкетна зала с камина и добре оборудвана кухня. В шест стаи и един апартамент могат да се настанят 22-ма посетители през цялата година.

o Ловен дом „Крояците”

Намира се на територията на ДУ „Студен кладенец” на самия бряг на едноименния язовир. Хижата предлага 3 двойни и 1 единична стая, уютна всекидневна с мека мебел и камина, кухня и механа. Пред хижата е построена веранда с маса и столове, барбекю, от които може всеки посетител да се наслади на неповторимият изглед към язовира. Малката хижа предлага голям паркинг, вкусна домашна кухня по заявка, чеверме, разходка с лодка, риболов, плаж, информационен кът, водачи, наблюдение на елен лопатар, наемане на укритие за фотографиране и наблюдение на вълк, чакал, лисица, белоглав и египетски лешояд, морски орел и др. Туристическият обект е Ловен дом от 2012 г. и приютява множество ловци, предимно от чужбина.

o Самостоятелни стаи

Намират се в центъра на Момчилград, което е удобство за посетителите. Наблизо са Общинската администрация, поща, полиция, автогара, жп гара и аптеки. Предлага вкусна кухня в ресторант на 1 етаж, настаняване и почивка в 4 двойни стаи на 2 етаж.

Ø Места за хранене

На територията на община Момчилград осъществяват дейност следните заведения за хранене:

o Ресторант “Елит”,

o Ресторант “МG”,

o Ресторант “Осетия”,

o Ресторант “Конак”,

o Ресторант „Хелиос”,

o Ресторант „Маказа”,

o Ресторант „България”,

o Снек бар „Езерото”,

o Ресторант „Амор” и др.

Ø Музеи

 

Към НЧ “Нов живот” в Момчилград е изградена музейна сбирка и картинна галерия. Представлява добре подредена и изложена експозиция с предмети от бита и традициите на хората тук и находки от многовековната история по тези земи. В картинната галерия има творби на десетки изявени художници и броят им надхвърлят 250.

Ø Туристически маршрути

 

o Момчилград – Равен – Татул – „светилището на Орфей”

o Момчилград – Равен – „Вкаменената гора”

o Момчилград – Дамбалъ

o Момчилград – Груево – Чомаково – Дамбалъ

o Хижа „Нановица” – Гургулица – „Вкаменената гора”

o Хижа Нановица – вр. „Св. Илия”

o Момчилград – Татул – Нановица – „Еленово стопанство”

o Момчилград – резерват „Боровец” – Харман кая” – Елмалъ баба”

o Момчилград – Чуково -Телевизионната кула – Звездел – мах. Батковци

 

V. ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ И КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ

 

Дейности

Отговорник

Източник на финансиране

Срок

1.

Изграждане на следните екопътеки:

Маршрут №1 – От чешмата на хотелски комплекс “Момчилград” до чешмата на връх “Дамбалъ”и обратно- приблизително 12 км.

Маршрут №2 – От гр. Момчилград, махала Зърнеш на с. Татул до Светилището на Орфей-приблизително 3,5 км – От махала Зърнеш на с. Татул до резерват “Вкаменена гора” и през махала Чичек кьой и резерват Боровец до чешмата на с. Биволяне-приблизително 9 км.

Маршрут №3 - От гр. Момчилград, с Д. Чобанка, Харман кая, през м.Гьолджука, чешмата на каменния път, Елмаллъ баба, с. Биволяне до Кесе тепе-приблизитилно 8 км.

Маршрут №4 – От гр. Момчилград, Елмалъ баба, местността Гьолджук през р. Нановица, с. Гургулица, Еленово стопанство, Общинска хижа, до нулата на яз. “Студен кладенец”-приблизително 9 км.

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и структурните фондове на ЕС

2015 – 2016 г.

2.

Изграждане на парк за отдих в местността Кедикчал (кметство Равен) на която територия са запазени 21 бр. космати дъбове на възраст от повече от 600 години;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и общински бюджет

2015 – 2016 г.

3.

Започване на процедура за предоставяне на територията на „Харман кая” за извършване на теренни разкопки;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.

4.

Провеждане на научни изследвания и археологически разкопки на обект „Харман кая”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и общински бюджет

2015 – 2016 г.

5.

Провеждане на археологически разкопки при “Светилището на Орфей”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и общински бюджет

2015 – 2016 г.

6.

Подмяна на съществуваща предпазна ограда при “Светилището на Орфей”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 г.

7.

Подмяна на покривна конструкция при „Светилището на Орфей”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и общински бюджет

2015 – 2016 г.

8.

Изработване и финансиране на План за опазване и управление /ПОУ/ на групова недвижима културна ценност „Скално светилище – култов център – Татул”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 г.

9.

Ежегодно провеждане на международен фестивал “Нощта на Орфей”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.

10.

Организиране на периодични екоакции за почистване на туристическите забележителности на територията на общината;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.

11.

Актуализация на туристическата информация на сайта на община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

-

2015 – 2016 г.

12.

Проучване на туристически маршрути за планинско колоездене в община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и структурни фондове

2015 – 2016 г.

13.

Маркиране на туристически маршрути за планинско колоездене в община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и структурни фондове

2015 – 2016 г.

14.

Дизайн и печат на пътеводител и табла за велосипедните маршрути на територията на община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и структурни фондове

2015 – 2016 г.

15.

Изработване на Интернет сайт на туристически маршрути за планинско колоездене в община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и структурни фондове

2015 – 2016 г.

16.

Промотиращи колоездачни турове по туристическите маршрути за планинско колоездене в община Момчилград, съвместно с представители на този вид туристическа дейност;

Кмет на общината;
Председател на КС

Европейски програми и структурни фондове

2015 – 2016 г.

17.

Инициатива за създаване и подпомагане на туроператори в тяхната работа на територията на общината;

Кмет на общината;
Председател на КС

-

2015 – 2016 г.

18.

Разработване на обща туристическа мрежа, съвместно с Консултативните съвети по туризъм в съседните общини;    

Кмет на общината;
Председател на КС

-

2015 – 2016 г.

19.

Изработване на рекламни и информационни материали за устойчивост на Проект „Източният свят на Родопа планина”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 г.

20.

Маркетингова кампания за устойчиво популяризиране на туристическия продукт създаден по Проект „Източният свят на Родопа планина”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 г.

21.

Участие на общината в специализирани национални и международни туристически борси за устойчивост на Проект „Източният свят на Родопа планина”;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 г.

22.

Поддръжка на сайт – www.iztochnirodopi.info, създаден за популяризиране на Проект „Източният свят на Родопа планина”, развитие и утвърждаване на Дестинация „Източни Родопи”;

Кмет на общината;
Председател на КС

-

2015 – 2016 г.

23.

Проучване на терен, създаване и популяризиране на туристическа атракция „Въжена градина” на територията на община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2016 г.

24.

Организиране и провеждане на традиционни събори с местно и национално значение, допринасящи за развитието на туризма в общината;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.

25.

Проучвания и анализ за развитието на кулинарен туризъм на територията на община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.

26.

Провеждане на проучвания за създаване на Атракционен парк в подножието на Лесопарк „Момчил Юнак” гр. Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.

27.

Проучвания и анализ за развитието на селски туризъм на територията на община Момчилград;

Кмет на общината;
Председател на КС

Общински бюджет

2015 – 2016 г.


VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за развитие на туризма се набират от:

- Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

- Средствата, събрани от туристическия данък се разходват само за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма, както следва:
1. Изграждане и поддържане на инфраструктура, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристическите обекти;
2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;

- Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;

VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Цялостното изпълнение на Програмата със сигурност ще доведе до превръщането на Момчилград и района в познато и предпочитано място за отдих и отмора; ще допринесе гостите от страната и чужбина да осъществят пряк допир с душевността и културата на живущите тук, до историята на изчезнали цивилизации, до духа, атмосферата и природните красоти на митичната Родопа планина. Устойчивият туризъм и разработените дестинации ще оживят района и по чисто икономически показатели.
Това цялостно развитие обаче ще се измерва както по годишния ръст на туристите, така и по финансовата и административна ангажираност на общината и на всички заинтересовани, за реставрация на културно-историческите паметници, модернизация на инфраструктурата, опазване на природата и биологичното разнообразие.
Особен успех ще бъде ако през следващите години община Момчилград се позиционира като атрактивна дестинация със собствен облик и специфичност с подобряващи се измерители в сферата на туристическия бизнес, а оттам и в цялостната житейска визия на района.

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма ще даде възможност за създаване на предпоставки и партньорства за реализация на определени цели на общинската администрация относно туризма, който може да се превърне в един от основните й приоритети.
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешното изпълнение на заложените в програмата мероприятия е немислимо без наличието на работещо и ефективно партньорство между местната власт, частния бизнес, професионалните учебни заведения,  браншовите организации и НПО.
       Програмата ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на Община Момчилград, допринасящ за достигане на добро ниво на съгласуваност и координация на политиките, ефективно прилагане на инструментите за местно развитие и осигуряване на приемственост и последователност на местната политика от Общинска администрация и Общински съвет - Момчилград.
Програмата за развитието на туризма на територията на Община Момчилград за периода 2015 - 2016 г. е разработена от Консултативния съвет по туризъм при Община Момчилград и е приета с решение №168 от Протокол №13/ 22. 12. 2014 г. на Общински съвет – Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос