• Home
 • Социални дейности

Социални дейности

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Момчилград в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги приема документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа” и кандидати за заемане на длъжността „социален асистент“ за предоставяне на тази социална услуга.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „социален асистент“.

Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес. Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Прием на документи от кандидати за потребители на социална услуга Асистентска подкрепа

Община Момчилград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги  О Б Я В Я В А, че от 15.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 • Медицински протокол на ЛКК (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 15.02.2021 г. в сградата срещу Информационен център на Общинска администрация Момчилград, ул. „26-ти декември“ №12, стая №31, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да се осъществи и на тел. 0882277798 или на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Момчилград на адрес: www.momchilgrad.bg.

За допълнителна информация тел. 0882277798 – старши експерт в Общинска администрация Момчилград.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

soc rehЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

През 2017г. в гр.Момчилград по проект „ Шанс за социална активност на уязвими групи“ е открит Център за социална рехабилитация и интеграция(ЦСРИ). От месец май 2019 г. центърът действа като държавно делегирана дейност.
ЦСРИ е комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за социално включване, място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка.

Основни цели на екипа на ЦСРИ са:

- да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Момчилград и подкрепяща среда за техните семейства
- да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция.

Услугите предоставяни в Центъра са:
- Социална рехабилитация
- Психологическа помощ
- Педагогическо-възпитателна дейност
- Когнитивна дейност
- Трудотерапия
- Организиране на свободното време
Екипът включва следните специалисти – социален работник, педагог, трудотерапевт,медицинска сестра и хигиенист. Капацитетът на Центъра е 20 лица и семейства. Потребителите на услугата заплащат такса, която е 5% от дохода на лицата, които ползват социалната услуга.

Потребители на ЦСРИ са:
- лица с физически, сензорни и множествени увреждания с ЕР на ТЕЛК, РЕЛК или НЕЛК

ЦСРИ в социалните мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100053172617775

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «ДЪГА» МОМЧИЛГРАД

daga

Дневният център за деца с увреждания "Дъга" е изграден през 2008г. по проект „Деинституционализация – подобряване качеството на живот на деца с увреждания" , компонент 1 „Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца на програма ФАР. Стойността на проекта е 80 879 евро.
От 2009 година ДЦДУ функционира като държавно делигирана дейност с капацитет от 24 места.

Контакти:гр. Момчилград, ул.“Г. Бенковски“ 10, тел. 036316171

Дневен център "Дъга" в социалните мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027190736823

 І.СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Дневният център за деца с увреждания „Дъга” е комплекс от социални услуги, осигуряващ:

• включваща, приемаща и стимулираща среда за деца и младежи с увреждания;

• подкрепа на социалното, емоционалното и културно развитие на всеки потребител;

• специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на потребителите;

• оценка на нуждите на детето;

• изготвяне на индивидуален план за всеки потребител;

• планиране на интервениции според установените проблеми;

• оказване на подкрепа на лицата и техните семейства.

ІІ.ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността;
Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата;
Осигуряване на спокойна, уютна и безопасна среда, в която потребителите да се чустват сигурни и щастливи, посещението в ДЦ да доставя удоволствие на клиента;
Оказване подкрепа на децата и родителите им;
Осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко дете, създаване на възможност за известна степен независимост на клиентите, съобразно личните им възможности – да реагира, да взема решения и да действа, доколкото това му е възможно;

ІІІ.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Деца и младежи от 3 до 18 години с умствени и/или физически увреждания,разпределени в две възрастови гупи: I-ва група от 3 до 7г. и II-ра група от 8 до 18 г.

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Терапевтични дейности – логопедична терапия, психотерапия, кинезитерапия;
Възпитателни дейности – общо възпитание и специфични възпитателни дейности;
Обучителни дейности – психомоторни занимания, музикални занимания, занимания породен език, занимания за придобиване на математически познания, занимания за постигане на речева активност;
Социална терапия и интегрирано обучение: -Арт-терапия и приложни дейнности – работа с глина и пластилин, рисуване, апликиране, бижутерство, изработване на картички, пана, мартеници и т.н.; - Пасивни дейности – гледане на телевизия, слушане на музика;
Трудотерапия –готварство, градинарство, шиене, почистване;
Спортни занимания и екскурзии:- организиране на спортниигри и състезания и екскурзии в страната
Тържества и празници в Дневния център и извън него: -Коледно –новогодишни тържества, посрещане на Първа пролет,Баба Марта, 1-ви юни Ден на детето,Рождени дни и др.;
Здравни беседи с мед.сестра:-Здравословно хранене и здравословен начин на живот, хигиена и дневен режим на детето;
Работа с родители: -консултации и насоки за работа с детето вкъщи;
Летен план :карнавали, конкурси, спортни игри ,социализация и интеграция на децата в общността;

V. РЕСУРСИ
Материална база: Дневният центъротговаря на изискванията за достъпност , има изградена рампа на входа,предлага добре оборудвана база,включваща: -1 кабинет на социалния работник
-1 логопедичен кабинет-1 кабинет за психологическо консултиране -2 стаи за занимателна и групова работа,изискваща пространство и с възможност за организиране на обучителни занимания и творчески изяви -1 зала за лечебна физкултура и кинезитерапия -1сензорна зала -1 кухненски бокс с трапезария -1 столова -2 спални помещения -4 санитарни блока , от които 2 са за потребителите на ДЦ
-2 кътове за отдих, игри и дейности на открито
Сензорна стая Като част от терапията при деца със специални потребности се използва и сензорната стимулация , с цел осъзнаване и опазване на заобикалящата действителност, развитие на инициатива,автономност и адаптивна възможност.Стимулира сетивните системи , когнитивните процеси ,взаимодействие и комуникация.

Капацитетът му е 24 потребителя. Социалната услуга може да се ползва целодневно, полудневно или почасово.

Центърът разполага със собствен превоз.

Човешки ресурси: Персоналът на Дневния център за деца с увреждания включва: директор, психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник, трудотерапевт, възпитатели, медицинска сестра, санитари.Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им в дневният център, на базата на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа, съобразен със специфичните потребности на всяко дете.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1.Молба до директора на дирекция "Социално подпомагане";
2.Направление от Отдел "Закрила на детето";
3.План за действие от Отдел "Закрила на детето";
4.Удостоверение за раждане;
5.Медицински документ от лекар-физиотерапевт/ако е необходимо/;
6.Епикризи от проведени медицински консултации и изследвания;
7.Експертно решение от ТЕЛК;
8.Бележка за липса на контакт с остри заразни болести от здавните власти;
9.Здравно профилактична карта от личния лекар;
10.Изследване на психичните процеси на личността на детето от детски психиатър;
11. Личен амбулаторен картон;
При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Дневният център работи целогодишно от 07.30 до 17.00ч.
Социалната услуга е безплатна.

pdfПредставяне Дневен център "Дъга"

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – МОМЧИЛГРАД

Центърът за обществена подкрепа(ЦОП) е изграден през 2011 г. по проект «Център за обществена подкрепа-Момччилград», схема «Социални услуги за социално включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Стойнаста на проекта е 147 252,92 лв. От април 2012г. ЦОП функционира като държавно делигирана дейност с капацитет от 35 места.

Контакти: Момчилград, ул. Войнишка /в двора на СУ "Н. Й. Вапцаров"

ЦОП - Момчилград в социалните мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092986743174

І.СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Център за обществена подкрепа Момчилград е дългосрочна социална услуга, предоставяна в общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността.

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

• Психологическо консултиране;
• Социално консултиране;
• Подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
• Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда;
• Превенция на отпадането от училище;
• Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
•  Подпомагане на социалната интеграция чрез развитие на мрежа за подкрепа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

- деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;;
- деца, извършители на противообществени прояви;
- кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;

КАПАЦИТЕТ: 35 потребители

V. РЕСУРСИ

Материална база: ЦОП предлага добре оборудвана база, включваща стаи за индивидуални консултации, групова и клубна работа.

Центърът разполага със собствен превоз.

Човешки ресурси: Персоналът на ЦОП: директор, психолог, социални работнци, специален педагог, педагог.

Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им, на базата на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа, съобразен със специфичните потребности на всяко дете

Органи по насочване към услугата:

• Дирекция „Социално подпомагане"/Отдел „Закрила на детето";
• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
• Детска педагогическа стая;
• Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Домашен социален патронаж e комплекс от дългосрочни социални услуги, предоставяни по домовете. Финансира се от Общинския бюджет и използва материална база, която е общинска собственост. Социалната услуга Домашен социален патронаж се предоставя при ограничен капацитет, според техническите възможности.

 ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Доставка на храна до дома на потребителя;
 • Доставка на лекарства, хранителни продукти и продукти от първа необходимост по заявка и заплащане със средства на потребителите.
 • Съдействие за ползване на медицинска помощ, измерване на кръвно налягане, кръвна захар, съдействие за снабдяване с необходимите технически средства при потребители с увреждания, съдействие при попълване на молби, декларации и др. документи;
 • Консултиране за наличните социални услуги и помощи, които може да се ползват, съобразно нуждите на лицето;
 • Консултиране за реда за явяване пред ТЕЛК.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Потребители на социалната услуга Домашен социален патронаж - Момчилград са лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Момчилград:

 • Лица, навършили възрастта по чл.68 от КСО;  
 • Лица със 70% и над 70% ТНР;
 • Деца с трайни увреждания;
 • Самотни възрастни хора;
 • Ветерани от войните по реда на чл.4 от Закона за ветераните от войните.
 • Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Социален работник -1
 • Шофьори – 1бр.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Услугата се предоставя въз основа на: Подадено заявление до доставчика на услугата (по образец)

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Размерът на таксата е определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Момчилград – 2,45 лв. на ден.

АДРЕС НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: гр. Момчилград 6800, ул. „26-ти декември“ № 12

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"

Доставчик: Община Момчилград

Адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12

СЪЩНОСТ

Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личния избор на ползвателя на лична помощ.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 • дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Човек с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление - декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето  декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове.

Документите се подават до кмета на общината по настоящия адрес на човека с трайно увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с трайно увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

ВАЖНО:

 • Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата по бюджета на общината.
 • Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката по бюджета на общината.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД"

 

Община Момчилград изпълнява Проект № BG05SFPR002-2.002-0168 „Укрепване на общинския капацитет в община Момчилград“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”. Проекта е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейски съюз.

Обща стойност: 77 801,00  лв.

Период на изпълнение: 01.06.2023 - 01.12.2024г.

Цел: Да се повиши информираността и капацитета на служителите от Община Момчилград при прилагането на новото законодателство в областта на социалните услуги и изпълненията на правомощията на общината по отношение на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Да се създадат условия за изпълнения на правомощията на община Момчилград по прилагане на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на фронт-офис; Да се обезпечи община Момчилград с обучен и компетентен човешки ресурс за прилагане на задълженията и отговорностите, свързани с насочването на гражданите от общината по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП; Да се осигури подкрепа на община Момчилград за изготвяне на анализ на предоставяните социални и интегрирани здравно - социални услуги и да се предприемат мерки за планиране на услуги, адекватни на потребностите на населението, както и подкрепа при разработване на програми за развитие на качеството на база извършен анализ; Повишаване на информираността на гражданите на община Момчилград по отношение на предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги, услуги, произтичащи от ЗСУ, ЗЛП и ЗХУ с цел разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъп за хората с увреждания. 

Целева група:

Служители на Община Момчилград, които са ангажирани и отговорни за привеждане на дейността по предоставяне на социални услуги в Общината в съответствие с промените в законодателството, модернизацията и реформите в сектора и изпълняват конкретни функции по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Дейности:

Дейностите са свързани с обособяване на "фронт офис" за предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Момчилград по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. Организиране на обучения и супервизия за новосформирания екип, управителите на социални услуги и служителите на Община Момчилград работещи в социалната сфера, с цел гарантиране качествено изпълнение на предоставените услуги на територията на Общината.

Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез създадения по чл. 27 от ЗСУ съвет по въпросите на социалните услуги.

Планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително разработване на програми и стратегии за развитие на качеството на социалните услуги на територията на Община Момчилград.

Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Резултати:

Очакваните резултати от реализацията на проекта са осигуряване необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община Момчилград, като ще бъде обособен  и „фронт офис“ за предоставяне на услуги свързани с информиране и консултиране на гражданите в общината по отношение на предоставяните услуги, съгласно ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ. Провежданите обучения и супервизия ще доведат до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи. Провеждането на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги ще даде повече гласност и информираност на гражданите на общината. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат разработени програми и стратегии за развитието на качеството на социалните услуги.

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА"

 

Доставчик: Агенция за социално подпомагане с партньор Община Момчилград

Услугата се предоставя по проект „ПРИЕМНА ГРИЖА", финансиран по Ппрограма „Развитие на човешките ресурси“.

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Услугата “Приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • деца от 0 до 3 годишна възраст - ниво родилен дом;
 • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - с увреждания;
 • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - жертва на трафик, насилие, без родителски грижи.

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА И ОПИТ

Услугата се администрира от областен екип по приемна грижа. Предоставянето на услугата се извършва от обучени приемни родители/приемни семейства.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Кандидатите за професионално или доброволно приемно семейство/приемен родител подават заявление дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград. При одобрението им с тях се сключва договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка на кандидати за приемно семейство. При настаняване на дете в дома на приемни родители/семейства, Община Момчилград сключва договор за отглеждане на дете от приемно семейство и договор за грижа за дете, настанено в дома на приемно семейство. За отглеждане и възпитание на настаненото дете се предоставят месечни средства, дефинирани съобразно възрастта на детето, съгласно чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползването на услугата, не се заплаща такса.

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ТОПЪЛ ОБЯД" /проектно предоставяне със срок до 30.09.2025г./

 

Услугата се предоставя по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ .

По проекта 930 потребители, получават топъл обяд всеки работен ден от месеца.

Доставчик: Община Момчилград

Адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. Скитащи и бездомни лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

3.Експертно решение на ТЕЛК /копие/.

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Не се заплаща такса за ползване на услугата.

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ГРИЖА В ДОМА" /проектно предоставяне със срок до 13.10.2024г./

 

Доставчик: Община Момчилград

Адрес на социалната услуга: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя в домашна среда. 

Услугата се предоставя по проект „Грижа в дома в Община Момчилград“, Процедура ВG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга, фокусирана върху подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора в невъзможност от самообслужване и  хората с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Те могат да разчитат на екип от специалисти за медицинска, психологическа и рехабилитационна помощ, за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Кандидат-потребителите подават заявление по образец в Център за административно обслужване на община Момчилград Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, извършва оценка на потребностите и класира по точки в низходящ ред кандидатите. Включването в услугата става поетапно, съобразно оценката на потребности.

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползване на услугата не се дължи такса.

VІІІ. Детска кухня /проектно предоставяне на услугите до 31.12.2024г./

Доставчик: Община Момчилград

Адрес на социалната услуга: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Детска ясла „3-ти март“, ул. „Г. Бенковски“ 10

Дейностите по проект „Детска кухня“ се изпълняват по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс и включват осигуряване на ваучери за  получаване на детски обяд /супа, основно ястие и десерт/ всеки работен ден и съпътстващи мерки насочени към преодоляване на  последиците от бедността и социалното изключване.

Цел на проекта: осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Целева група: деца от 10 месеца до 3 години, чиито семейства са:

 • семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
 • самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
 • приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца;

Кандидатстване: Желаещите подават заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Момчилград.

Ваучерите се получават от доставчика – Община Момчилград на адрес ул. „26-ти декември“ 12, ет 4, стая 31

За ползване на услугата не се дължи такса.

 

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865