Социални дейности

Социални услуги

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

soc rehЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

През 2017г. в гр.Момчилград по проект „ Шанс за социална активност на уязвими групи“ е открит Център за социална рехабилитация и интеграция(ЦСРИ). От месец май 2019 г. центърът действа като държавно делегирана дейност.
ЦСРИ е комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за социално включване, място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка.

Основни цели на екипа на ЦСРИ са:

- да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Момчилград и подкрепяща среда за техните семейства
- да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция.

Услугите предоставяни в Центъра са:
- Социална рехабилитация
- Психологическа помощ
- Педагогическо-възпитателна дейност
- Когнитивна дейност
- Трудотерапия
- Организиране на свободното време
Екипът включва следните специалисти – социален работник, педагог, трудотерапевт,медицинска сестра и хигиенист. Капацитетът на Центъра е 20 лица и семейства. Потребителите на услугата заплащат такса, която е 5% от дохода на лицата, които ползват социалната услуга.

Потребители на ЦСРИ са:
- лица с физически, сензорни и множествени увреждания с ЕР на ТЕЛК, РЕЛК или НЕЛК

ЦСРИ в социалните мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100053172617775

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «ДЪГА» МОМЧИЛГРАД

daga

Дневният център за деца с увреждания "Дъга" е изграден през 2008г. по проект „Деинституционализация – подобряване качеството на живот на деца с увреждания" , компонент 1 „Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца на програма ФАР. Стойността на проекта е 80 879 евро.
От 2009 година ДЦДУ функционира като държавно делигирана дейност с капацитет от 24 места.

Контакти:гр. Момчилград, ул.“Г. Бенковски“ 10, тел. 036316171

Дневен център "Дъга" в социалните мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027190736823

 І.СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Дневният център за деца с увреждания „Дъга” е комплекс от социални услуги, осигуряващ:

• включваща, приемаща и стимулираща среда за деца и младежи с увреждания;

• подкрепа на социалното, емоционалното и културно развитие на всеки потребител;

• специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на потребителите;

• оценка на нуждите на детето;

• изготвяне на индивидуален план за всеки потребител;

• планиране на интервениции според установените проблеми;

• оказване на подкрепа на лицата и техните семейства.

ІІ.ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността;
Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата;
Осигуряване на спокойна, уютна и безопасна среда, в която потребителите да се чустват сигурни и щастливи, посещението в ДЦ да доставя удоволствие на клиента;
Оказване подкрепа на децата и родителите им;
Осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко дете, създаване на възможност за известна степен независимост на клиентите, съобразно личните им възможности – да реагира, да взема решения и да действа, доколкото това му е възможно;

ІІІ.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Деца и младежи от 3 до 18 години с умствени и/или физически увреждания,разпределени в две възрастови гупи: I-ва група от 3 до 7г. и II-ра група от 8 до 18 г.

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Терапевтични дейности – логопедична терапия, психотерапия, кинезитерапия;
Възпитателни дейности – общо възпитание и специфични възпитателни дейности;
Обучителни дейности – психомоторни занимания, музикални занимания, занимания породен език, занимания за придобиване на математически познания, занимания за постигане на речева активност;
Социална терапия и интегрирано обучение: -Арт-терапия и приложни дейнности – работа с глина и пластилин, рисуване, апликиране, бижутерство, изработване на картички, пана, мартеници и т.н.; - Пасивни дейности – гледане на телевизия, слушане на музика;
Трудотерапия –готварство, градинарство, шиене, почистване;
Спортни занимания и екскурзии:- организиране на спортниигри и състезания и екскурзии в страната
Тържества и празници в Дневния център и извън него: -Коледно –новогодишни тържества, посрещане на Първа пролет,Баба Марта, 1-ви юни Ден на детето,Рождени дни и др.;
Здравни беседи с мед.сестра:-Здравословно хранене и здравословен начин на живот, хигиена и дневен режим на детето;
Работа с родители: -консултации и насоки за работа с детето вкъщи;
Летен план :карнавали, конкурси, спортни игри ,социализация и интеграция на децата в общността;

V. РЕСУРСИ
Материална база: Дневният центъротговаря на изискванията за достъпност , има изградена рампа на входа,предлага добре оборудвана база,включваща: -1 кабинет на социалния работник
-1 логопедичен кабинет-1 кабинет за психологическо консултиране -2 стаи за занимателна и групова работа,изискваща пространство и с възможност за организиране на обучителни занимания и творчески изяви -1 зала за лечебна физкултура и кинезитерапия -1сензорна зала -1 кухненски бокс с трапезария -1 столова -2 спални помещения -4 санитарни блока , от които 2 са за потребителите на ДЦ
-2 кътове за отдих, игри и дейности на открито
Сензорна стая Като част от терапията при деца със специални потребности се използва и сензорната стимулация , с цел осъзнаване и опазване на заобикалящата действителност, развитие на инициатива,автономност и адаптивна възможност.Стимулира сетивните системи , когнитивните процеси ,взаимодействие и комуникация.

Капацитетът му е 24 потребителя. Социалната услуга може да се ползва целодневно, полудневно или почасово.

Центърът разполага със собствен превоз.

Човешки ресурси: Персоналът на Дневния център за деца с увреждания включва: директор, психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник, трудотерапевт, възпитатели, медицинска сестра, санитари.Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им в дневният център, на базата на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа, съобразен със специфичните потребности на всяко дете.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1.Молба до директора на дирекция "Социално подпомагане";
2.Направление от Отдел "Закрила на детето";
3.План за действие от Отдел "Закрила на детето";
4.Удостоверение за раждане;
5.Медицински документ от лекар-физиотерапевт/ако е необходимо/;
6.Епикризи от проведени медицински консултации и изследвания;
7.Експертно решение от ТЕЛК;
8.Бележка за липса на контакт с остри заразни болести от здавните власти;
9.Здравно профилактична карта от личния лекар;
10.Изследване на психичните процеси на личността на детето от детски психиатър;
11. Личен амбулаторен картон;
При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Дневният център работи целогодишно от 07.30 до 17.00ч.
Социалната услуга е безплатна.

pdfПредставяне Дневен център "Дъга"

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – МОМЧИЛГРАД

Центърът за обществена подкрепа(ЦОП) е изграден през 2011 г. по проект «Център за обществена подкрепа-Момччилград», схема «Социални услуги за социално включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Стойнаста на проекта е 147 252,92 лв. От април 2012г. ЦОП функционира като държавно делигирана дейност с капацитет от 35 места.

Контакти: Момчилград, ул. Войнишка /в двора на СУ "Н. Й. Вапцаров"

ЦОП - Момчилград в социалните мрежи: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092986743174

І.СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Център за обществена подкрепа Момчилград е дългосрочна социална услуга, предоставяна в общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността.

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

• Психологическо консултиране;
• Социално консултиране;
• Подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
• Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда;
• Превенция на отпадането от училище;
• Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
•  Подпомагане на социалната интеграция чрез развитие на мрежа за подкрепа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

- деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;;
- деца, извършители на противообществени прояви;
- кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;

КАПАЦИТЕТ: 35 потребители

V. РЕСУРСИ

Материална база: ЦОП предлага добре оборудвана база, включваща стаи за индивидуални консултации, групова и клубна работа.

Центърът разполага със собствен превоз.

Човешки ресурси: Персоналът на ЦОП: директор, психолог, социални работнци, специален педагог, педагог.

Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им, на базата на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа, съобразен със специфичните потребности на всяко дете

Органи по насочване към услугата:

• Дирекция „Социално подпомагане"/Отдел „Закрила на детето";
• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
• Детска педагогическа стая;
• Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

От м. юли 2013г. Община Момчилград предоставя социалнаата услуга Обществена траезария по проект „Подадена ръка", финансиран от Фонд „Социална закрила на Министерството на труда и социалната политика.

стойността на проекта е 34426 лева. Трапезиарията ще функционира до 30.04.2014г.

Същност:

Задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си осигурят сами. По изготвено седмично меню се приготвя обяд (супа, основно ястие и хляб).

Обществената трапезария се разкри в ресторант «България».

жедневно 70 души получават топла храна.. По голямата част от лицата се хранят в ресторанта. До близките на гр. Момчилград населени места – с. Сушево, с. Груево, с. Градинка, с. Н. Соколино, с. Прогрес се доставя храна с транспорт на община Момчилград.

На трудно подвижните и неподвижни деца и лица храната също се доставя до техните домове.

По този начин общината задоволява потребностите от храна на най-нуждаещите се деца и лица, които не могат да си осигурят сами.

Цели на обществената трапезария:

- задоволяване на потребностите от храна за лица, които не могат да си я осигурят сами;

- осигуряване на здравословна, качествена, безопасна и разнообразна храна за потребителите и както и хигиена на храненето им;

- подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на лицата от целевите групи;

- осигуряване на храненето в обстановка и по начин, който зачита личността на хората;

- да се подобри качествота на живот на лица и семейства в затруднено социално положение;

Целеви групи:

· Лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

· Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност);

· Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

· Скитащи и бездомни деца и лица.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 Контакти: ул. „26-ти декември” 12, тел: 03631/8819

 Община Момчилград предоставя социалната услуга Домашен социален патронаж. Това е социална услуга в общността. ДСП предоставя комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и други.

     Основна цел на социалната услуга на „Домашен социален патронаж” е обгрижване, подпомагане, качествено и навременно обслужване на потребителите в семейна среда. Осигуряване задоволяването на основните жизнени потребности и оказване съдействие за организирането на бита на потребителите, с оглед прилагането на по-добро качество на живот и запазване на личното им достойнство.
     Дейността, осъществявана от Домашен социален патронаж се реализира чрез финансиране от бюджета на Община Момчилград и таксите на потребителите.

 ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ:

 Доставяне на храна;

  • Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
  • Битови услуги – Закупуване на хранителни продукти или вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна или електрическа енергия, телефон и други със средства на лицето;
  • Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК

 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

      Право да ползват услугата „Домашен социален патронаж” имат лица – пенсионери; лица с намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 %; ветерани от войните, военно инвалиди и военно пострадали

 ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”

- Заявление за ползване на социалната услуга;

 - Копие на документ за самоличност;

- Копие на Решение на ТЕЛК;
- Удостоверение за участник във война;
- Удостоверение за военноинвалид.

  Капацитет на услугата е 70 места

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТИ

Проект „Подкрепа за достоен живот” , предоставя услугата „Личен асистент”

 

Социалната услуга „Личен асистент” се предоставя от м. януари 2011г.по проект „Подкрепа за достоен живот” в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощBG051PO001-5.2.09„Алтернативи” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

 

Стойността на проекта е 562 237,71 лв.

 Целева група: От дстартиране на проекта в услугата са включени 86 лица, които попадат в една от следните групи:

 · лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на

  увреждане, с определена чужда помощ;

 · лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и

степен на увреждане, без чужда помощ, както и

 · лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за

 самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

 · деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или

 деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно

 намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена

 невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите

 За лични асистенти от стартирането до момента по проекта са назначени 86 лица. Към настоящия момента работят 45 лица:

Проект „Качествен живот в общността”

 предоставя се иновативната социална услуга

„Звено за услуги в домашна среда”

Същност на проекта: Проекта се изпълнява по схема „Помож в дома” по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”

Срок на изпълнение 01.02.2013г. – 31.05.2014г.

Стойност на поректа 206 593,68 лв.

Основна цел: Създаване на условия за качествен живот на лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване, чрез изграждане на нов подход за професионална грижа в домашна среда като се насърчават ученето през целия живот и интеграцията на уязвимите групи в социалната им среда.

Специфична цел:

·         Да се създаде и развие услугата Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за оптимално задоволяване на потребностите на нуждаещите се от услуги, лица;

·         Да се задоволят индивидуалните потребности и специфичните нужди на всяко лице чрез прилагане на иновативен подход за почасова грижа, от обучен и мотивиран персонал;

·         Да се създадат възможности лицата с увреждания и възрастните хора да участват активно в планирането на услуги в домашна среда и избора на обгрижващите ги лица;

·         Да се намали риска от институционализация на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване;

  • Да се повиши информираността и да се промени обществената нагласа относно социалната интеграция на децата и лицата с увреждания и възрастните хора;

Целева група:

·         Лица с трайни увреждания, в това число и деца - с невъзможност за самообслужване

·         Възрастни хора с невъзможност за самообслужване;

  • Безработни лица , в трудоспособна възраст

Предоставяни услуги:

Въз основа на направената оценка на потребностите и индивидуалния план в зависимост от потребностите и желанията на потребителите Звеното ще предоставя следните видове почасови услуги:

за лична помощ- помощ за поддържане на лична хигиена, при хранене, при вземане на лекарства, предписани от лекар, при извършването на рехабилитационни и други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др.

за комунално – битови дейности- пазаруване, поддържане на хигиената в жилището на ползвателя, извършване или съдействие за битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

подкрепа на социалното включване - помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване по желание на потребителя, концерти, помощ при писане на писма, заявления и при подаването им до съответните институции и друга дейност изразена със социална работа с представителите на целевата група.

ПРОЕКТ "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

 От началото на 2012г. на територията на Община Момчилград се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Водеща организация е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 82 общини, една от които е Община Момчилград.
     Проектът е насочен към разрешаването на проблема с високия процент деца, отглеждани в специализирани институции и деца в общността в риск от изоставяне. Общата цел е гарантиране правото на всяко дете да расте и се развива в семейна среда.
     Екипът по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата „приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:
-    информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
-    набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
-    осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
-    провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
-    предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства и семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.

 

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865